Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13260


Zapraszamy do zapoznania si? z Programem Rewitalizacji

Ogoszenie rewitalizacja
2016-12-12

Zapraszamy do zapoznania si z „Programem Rewitalizacji Gminy Bodzechw na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgaszanie wg zaczonego formularza do dnia 27 grudnia 2016r. Uwagi ...

wicej...


Obwieszczenie o odst?pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko

Ogoszenie rewitalizacja
2016-11-08

Obwieszczenie o odstpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023. Poniej szczegy

wicej...


Zapraszamy do zg?aszania fiszek przedsi?wzi?? rewitalizacyjnych

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Zapraszamy do zgaszania fiszek przedsiwzi rewitalizacyjnych w ramach "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023". Fiszki mog dotyczy jedynie soectw BODZECHW, SUDӣ, SZEWNA, CHMIELW, GROMAOZICE ktre zostay wyonione w ...

wicej...


Podsumowanie konsultacji spo?ecznych nr 1

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wjt Gminy Bodzechw w dnia 23.09.2016 r. przekaza do publicznej wiadomoci dokument pn. "Diagnozy czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowicej element Programu Rewitalizacji ...

wicej...


DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Ogoszenie rewitalizacja
2016-09-27

Zapraszamy do zapoznania si z Diagnoz czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowic punkt wyjcia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata ...

wicej...


Powo?anie Zespo?u ds. rewitalizacji

Ogoszenie rewitalizacja
2016-09-12

Zarzdzenie Wjta Gminy Bodzechw w sprawie powoania Zespou ds. rewitalizacji. Poniej szczegy.

wicej...


ZAPROSZENIE

Ogoszenie rewitalizacja
2016-08-11

Ostrowiec w., dn. 2 sierpnia 2016 r. W zwizku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny skadajcy si przedstawicieli rnych rodowisk dla ktrych wany jest ...

wicej...


Uchwa?a o przyst?pieniu do Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023

Ogoszenie rewitalizacja
2016-08-11

UCHWAA NR XXVIII/54/2016 RADYGMINY BODZECHW z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przystpienia do sporzdzenia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 I 6a ustawy ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny