Dzis jest 24-02-2024r.

 Opis projektu

 Historia

     - Gmina Bodzechów

     - Gmina Kunów

     - MWiK

 Przetargi

 Promocja

 Ważne strony

 Kontakt

Licznik odwiedzin
225


Opis projektuDane dotyczące projektuTytuł projektu
'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap II'

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 , działanie 1.1 Gospodarka wodno-Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM , priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Numer projektu: POIS.01.01.00-00-255/09Umowa o dofinansowanie


Podpisana 3 listopada 2011r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.01.01.00-00-255/09-00W dniu 4 lutego 2013 podpisano aneks nr POIS.01.01.00-00-255/09-01 do umowy o dofinansowaniu rozszerzający jej zakres.
Beneficjent przedsięwzięciaGmina Bodzechów

Ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskiePodmioty upoważnione do ponoszenia wydatkówGmina Kunów

Ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskieCele projektuCel ogólny


Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.Cel techniczny


Celem technicznym przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociągowej.Cele społeczno-gospodarcze


Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:
- wzrost poziomu skanalizowania obszaru aglomeracji o 5,27% z poziomu 77,95% do 83,22% (wzrost o 5315 RLM, z poziomu 78 527 RLM do 83 842 RLM),
- poprawę standardu i jakości życia mieszkańców,
- stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu,
- poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków,
- zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców
Opis projektuW skład Projektu wchodzą trzy graniczące ze sobą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów oraz Kunów. Projekt będzie obejmował budowę kanalizacji sanitarnej na terenach gmin Bodzechów i Kunów należących do aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski oraz kontynuację przebudowy magistrali wodociągowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ścieki z nowoprzyłączanych obszarów odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącej kanalizacji na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kamienna.

Projekt będący przedmiotem niniejszego studium wykonalności obejmuje następujące działania inwestycyjne:
- budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 75,51 km, w tym:
- 65,93 km kanałów grawitacyjnych o średnicach 250, 200, 160mm,
- 8,125 km rurociągów tłocznych o średnicach 50 - 140 mm,
- 1,46 km rurociągów ciśnieniowych o średnicach 40 - 50 mm,
- 31 szt. pompowni ścieków sieciowych,
- 22 szt. pompowni ścieków przydomowych,
- przebudowę magistrali wodociągowej 600mm o długości ok. 2,0 km wraz z uzbrojeniem,

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności.

Planowana kanalizacja będzie pracowała w systemie grawitacyjno - tłocznym z przepompowniami sieciowymi oraz częściowo w systemie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. Takie rozwiązanie pozwoli na odbiór i oczyszczenie ścieków bytowych powstających na całym obszarze objętym niniejszym Projektem.

Istniejąca sieć kanalizacyjna przygotowana jest pod względem hydraulicznym na przyjęcie ścieków z nieskanalizowanych obszarów.

Wymiana magistrali wodociągowej konieczna jest ze względu na zużycie technologiczne rurociągów. Wymiana pierwszej części wchodzi w zakres I Etapu Projektu. Stare elementy rurociągu i uzbrojenia będą wymienione na nowe, trasa magistrali pozostaje bez zmian. Budowa nowej magistrali wodociągowej spowoduje poprawę funkcjonowania sieci wodociągowej i zwiększy stopień niezawodności dostawy wody dla całego Ostrowca Świętokrzyskiego..

Realizacja przedsięwzięcia w przyjętym wariancie zapewni osiągnięcie wymaganych standardów jakościowych odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przyczyni się w znaczącym zakresie do osiągnięcia wymaganych standardów ilościowych, co przy założeniu podejmowania komplementarnych działań inwestycyjnych na obszarze Aglomeracji umożliwi docelowo osiągnięcie wymaganego poziomu skanalizowania obszaru.

Plan budowy i pózniejszej rozbudowy systemu kanalizacji zakłada wybudowanie zbiorczego systemu wszędzie tam, gdzie istnieją potencjalne możliwości powstawania skupionej infrastruktury mieszkaniowej lub taka zabudowa już istnieje. Obszary dla których nie zapewni się zbiorczego systemu kanalizacyjnego to przede wszystkim istniejąca zabudowa rozproszona, w której jako sposób odprowadzenia ścieków dominują istniejące szczelne zbiorniki na ścieki tzw. szamba opróżniane taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej należącej do Miejskiej Oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Gminy Ostrowiec Św. (własność MWiK). W szczególnych przypadkach powstawania obiektów na terenie gdzie budowa zbiorczego systemu kanalizacji jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wartość projektuW związku z nowymi, korzystnymi dla beneficjentów zasadami sporządzania analizy ekonomicznej dla projektów przynoszących dochód ponownie zlecono jej wykonanie. Luka finansowa zwiększyła się z 85,28% do 90,11%. Dzięki temu zwiększyło się kwota dofinansowania z 26 160 789,84 zł do 27 525 481,45 zł.


Całkowity koszt realizacji projektu: 42 326 947,92 zł


Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 32 382 919,36 zł


Maksymalna wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej: 27 525 481,45 zł


Stopa pomocy: 85%


Zgodnie z aneksem z dnia 4 lutego 2013 r. do umowy o dofinansowanie podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie okres kwalifikowalności wydatków trwa do 31 grudnia 2015r. W terminie 30 dni od tej daty zostanie wygenerowany ostatni wniosek o płatność zawierający płatność końcową w wysokości minimum 5% wartości kosztów kwalifikowanych. W styczniu 2016 nastąpi ostateczne rozliczenie projektu.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostało 75,492 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane zostało 1,96 km magistrali wodociągowej.
Obecnie trwa przyłączanie budynków do sieci kanalizacyjnej.
Do końca 2015r mamy podłączyć co najmniej 5315 osób.Zakończenie projektuPrace budowlane zakończyły się 30 czerwca 2015r. Ostatecznie do końca 2015 roku do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 5479 osób, wykonano 75,492 km sieci kanalizacyjnej oraz wyremontowano 1,96 km sieci wodociągowej. Cele projektu zostały zrealizowane.


Ostateczny koszt realizacji projektu wyniósł 42 326 947,92 zł.


Luka finansowa wyniosła 90,11%, stopa pomocy 85%.


Kwota wydatków kwalifikowanych to 32 359 569,56 zł.


Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 27 505 634,12 zł.


Wniosek o płatność końcową złożono 28 stycznia 2016r.

Środki pieniężne z płatności końcowej rozliczające projekt wpłynęły na konto beneficjenta w dniu 19 kwietnia 2016r w wysokości 1 365 146,09 zł.
Od tej daty rozpoczyna się pięcioletni okres trwałości projektu.

Jednostka Realizująca Projekt - Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Designed by Łukasz Chlebny