STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31588Podsumowanie konsultacji spo?ecznych nr 1

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wjt Gminy Bodzechw w dnia 23.09.2016 r. przekaza do publicznej wiadomoci dokument pn. "Diagnozy czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowicej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023H
• Informacja na ten temat zostaa zamieszczona na stronie internetowej
Urzdu Gminy Bodzechw http://ugb.pl/rewitalizacja/

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczya jako obszary zdegradowane 5 soectwa:
Bodzechw. Szewna, Chmielw, Gromadzice, Sud i to na problemach tych 5 obszarw
zdegradowanych w dalszej czci bdzie si koncentrowa Program Rewitalizacji.

Termin konsultacji: 23.09.2016-07.10.2016 (14 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.p1j

Sposb zbierania uwag:
Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskle.pl/

Uwagi/wnioski mona byo skada na sekretariacie Urzdu Gminy w Bodzechowie adres:
ul. Reja 10,27-400 Ostrowiec witokrzyski
lub wysya e-mailem do:
Jarosaw Kawiski na adres: jk@ugb.pllub
Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

Zgoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 23 wrzenia 2016r. do 7 padziernika 2016r. nie wpyny ze strony spoeczestwa adne uwagi i wnioski.

Sposb rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporzdza si Raportu z konsultacji spoecznych zawierajcego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W zwizku z tym, i w terminie wyznaczonym dla udziau spoeczestwa, do udostpnionego dokumentu nie wpyny adne uwagi i wnioski, nie wprowadza si do niego zmian.

Podsumowanie przygotowa: Jarosaw Kawiski

Zatwierdzi: Wjt Gminy Bodzechw - Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny