Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
101Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wójt Gminy Bodzechów w dnia 23.09.2016 r. przekazał do publicznej wiadomości dokument pn. "Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023H
• Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy Bodzechów http://ugb.pl/rewitalizacja/

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczyła jako obszary zdegradowane 5 sołectwa:
Bodzechów. Szewna, Chmielów, Gromadzice, Sudół i to na problemach tych 5 obszarów
zdegradowanych w dalszej części będzie się koncentrował Program Rewitalizacji.

Termin konsultacji: 23.09.2016-07.10.2016 (14 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.p1j

Sposób zbierania uwag:
Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskle.pl/

Uwagi/wnioski można było składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Bodzechowie adres:
ul. Reja 10,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
lub wysyłać e-mailem do:
Jarosław Kawiński na adres: jk@ugb.pllub
Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

Zgłoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 23 września 2016r. do 7 października 2016r. nie wpłynęły ze strony społeczeństwa żadne uwagi i wnioski.

Sposób rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporządza się Raportu z konsultacji społecznych zawierającego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W związku z tym, iż w terminie wyznaczonym dla udziału społeczeństwa, do udostępnionego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wprowadza się do niego zmian.

Podsumowanie przygotował: Jarosław Kawiński

Zatwierdził: Wójt Gminy Bodzechów - Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny