Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13127Podsumowanie konsultacji spo?ecznych nr 1

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wjt Gminy Bodzechw w dnia 23.09.2016 r. przekaza do publicznej wiadomoci dokument pn. "Diagnozy czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowicej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023H
• Informacja na ten temat zostaa zamieszczona na stronie internetowej
Urzdu Gminy Bodzechw http://ugb.pl/rewitalizacja/

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczya jako obszary zdegradowane 5 soectwa:
Bodzechw. Szewna, Chmielw, Gromadzice, Sud i to na problemach tych 5 obszarw
zdegradowanych w dalszej czci bdzie si koncentrowa Program Rewitalizacji.

Termin konsultacji: 23.09.2016-07.10.2016 (14 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.p1j

Sposb zbierania uwag:
Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskle.pl/

Uwagi/wnioski mona byo skada na sekretariacie Urzdu Gminy w Bodzechowie adres:
ul. Reja 10,27-400 Ostrowiec witokrzyski
lub wysya e-mailem do:
Jarosaw Kawiski na adres: jk@ugb.pllub
Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

Zgoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 23 wrzenia 2016r. do 7 padziernika 2016r. nie wpyny ze strony spoeczestwa adne uwagi i wnioski.

Sposb rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporzdza si Raportu z konsultacji spoecznych zawierajcego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W zwizku z tym, i w terminie wyznaczonym dla udziau spoeczestwa, do udostpnionego dokumentu nie wpyny adne uwagi i wnioski, nie wprowadza si do niego zmian.

Podsumowanie przygotowa: Jarosaw Kawiski

Zatwierdzi: Wjt Gminy Bodzechw - Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny