Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
211Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wójt Gminy Bodzechów w dnia 23.09.2016 r. przekazał do publicznej wiadomości dokument pn. "Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023H
• Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy Bodzechów http://ugb.pl/rewitalizacja/

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczyła jako obszary zdegradowane 5 sołectwa:
Bodzechów. Szewna, Chmielów, Gromadzice, Sudół i to na problemach tych 5 obszarów
zdegradowanych w dalszej części będzie się koncentrował Program Rewitalizacji.

Termin konsultacji: 23.09.2016-07.10.2016 (14 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.p1j

Sposób zbierania uwag:
Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej
http://ugb.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskle.pl/

Uwagi/wnioski można było składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Bodzechowie adres:
ul. Reja 10,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
lub wysyłać e-mailem do:
Jarosław Kawiński na adres: jk@ugb.pllub
Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

Zgłoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 23 września 2016r. do 7 października 2016r. nie wpłynęły ze strony społeczeństwa żadne uwagi i wnioski.

Sposób rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporządza się Raportu z konsultacji społecznych zawierającego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W związku z tym, iż w terminie wyznaczonym dla udziału społeczeństwa, do udostępnionego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wprowadza się do niego zmian.

Podsumowanie przygotował: Jarosław Kawiński

Zatwierdził: Wójt Gminy Bodzechów - Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny