Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
217Uchwała o przystąpieniu do Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-08-11

UCHWAŁA NR XXVIII/54/2016
RADYGMINY BODZECHÓW
z dnia 14 lipca 2016 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
"Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 I 6a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 52 ust. l ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777) Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

Przystępuje do sporządzenie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023" jako programu wieloletniego.

Zakres opracowania obejmuje:
_ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji,
_opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
_skorelowanie przedsięwzięć realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Maria Łebek


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny