Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 13-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1581



Ref. Gospodarki Komunalnej



Adres



Ref. Gospodarki Komunalnej
z/s w Szewnie

Szewna, ul. Dolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskie


Telefon, fax, e-mail



Telefon:

(041) 265-24-20 oraz 665-102-271

Fax:

(041) 265-22-45

E-mail:


gzgk@poczta.fm



Kierownik



mgr inż. Witold Ciepliński





Sekretariat, zgłoszenia awarii i usług


Pokój nr 1



Telefon wew. - 101


mgr Agnieszka Krakowiak




KASA, Odpady komunalne, deklaracje dot. odpadów, rozliczenia wpłat za odpady


Pokój nr 2



Telefon wew. - 107


Michał Olszewski

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Ewelina Cholewa

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Włodzimierz Stec




Rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie œcieków, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszkań komunalnych


Pokój nr 3



Telefon wew. - 104


Elżbieta Stawiarska

Podinspektor ds. rozliczeń wody i kanalizacji

mgr Renata Baran




Rozliczenia dot. czynszy mieszkaniowych, lokali użytkowych, fakturowanie usług


Pokój nr 4



Telefon wew. - 106


mgr Anna Kusińska




Obsługa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydawanie zapewnień i warunków technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektów wodno – kanalizacyjnych


Pokój nr 5



Telefon wew. - 105


mgr inż. Łukasz Świątek

Specjalista ds. technicznych

Mariusz Nowocień

Specjalista ds. sieci wodociągowej






Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny