Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6267
KANALIZACJA SANITARNA MAGONIE ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY REALIZOWANE Z POMOCĽ ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
      Gmina Bodzechów realizuje projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” w ramach umowy nr 000012-65150-UM1300009/17 podpisanej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.06.2017. Dofinansowanie wynosi 1 999 933,00 zł.

      W ramach realizacji projektu w dniu 1 września 2017r zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z Buska Zdroju na budowę 5,06 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Magonie na kwotę brutto 2 959 831,41 zł.

      W tym samym dniu podpisano umowę z firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku na rozbudowę stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w Maksymilianowie na kwotę brutto 1 260 000,00zł. Wykonawcy wybrani zostali zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

      W celu przedstawienia inwestycji mieszkańcom Magoni 20 września 2017r. o godzinie 1700 w budynku świetlicy zorganizowano spotkanie informacyjne.

      W trakcie spotkania Jerzy Murzyn - Wójt Gminy Bodzechów poinformował mieszkańców o Ÿródłach i wysokości dofinansowania, omówił projekt oraz sposób budowy i finansowania przyłączy kanalizacyjnych. Przedstawiciel wykonawcy przedstawił harmonogram realizacji robót budowlanych.

      W dniu 12.09.2017r przekazano plac budowy obydwu wykonawcom.

      W paŸdzierniku 2017r rozpoczęły się prace budowlane.

30.06.2018r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie w ramach programu PROW. Wykonano 5,558 mb sieci kanalizacyjnej:
- liczba odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej: 225
- liczba podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 79

Odtworzono nawierzchnie dróg zgodnie z decyzjami ich właścicieli.

W celu uzyskania jak najwyższego efektu ekologicznego, czyli podłączeniu jak największej liczby osób do sieci kanalizacyjnej Gmina Bodzechów opracowała program budowy i dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych. Program zawarty jest w uchwale Rady Gminy Bodzechów nr XLIV/74/2017 z dnia 28.08.2017r w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów”.

29 marca 2019r zakończyły się prace przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Maksymilianowie.

W ramach inwestycji wykonano:
- zbiornik retencyjny
- rurociągi tłoczny, ssący, spustowy i przelewowy
- studnie głębinowe wraz z rurociągami tłocznymi do suw
- technologia suw
- fundament pod zbiornik retencyjny, agregat prądotwórczy i urządzenia technologiczne
- ogrodzenia i roboty rozbiórkowe
- plac, chodniki, droga wewnętrzna z nawierzchnią bitumiczną
- zagospodarowanie terenu
- prace remontowe w suw wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową

Dzięki inwestycji poprawiono jakość dostarczanej wody oraz niezawodność pracy SUW.
Obniżone zostaną koszty eksploatacji stacji.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny