Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2285
KANALIZACJA SANITARNA MAGONIE ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY REALIZOWANE Z POMOCĽ ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
      Gmina Bodzechów realizuje projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” w ramach umowy nr 000012-65150-UM1300009/17 podpisanej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.06.2017. Dofinansowanie wynosi 1 999 933,00 zł.

      W ramach realizacji projektu w dniu 1 września 2017r zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z Buska Zdroju na budowę 5,06 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Magonie na kwotę brutto 2 959 831,41 zł.

      W tym samym dniu podpisano umowę z firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku na rozbudowę stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w Maksymilianowie na kwotę brutto 1 260 000,00zł. Wykonawcy wybrani zostali zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

      W celu przedstawienia inwestycji mieszkańcom Magoni 20 września 2017r. o godzinie 1700 w budynku świetlicy zorganizowano spotkanie informacyjne.

      W trakcie spotkania Jerzy Murzyn - Wójt Gminy Bodzechów poinformował mieszkańców o Ÿródłach i wysokości dofinansowania, omówił projekt oraz sposób budowy i finansowania przyłączy kanalizacyjnych. Przedstawiciel wykonawcy przedstawił harmonogram realizacji robót budowlanych.

      W dniu 12.09.2017r przekazano plac budowy obydwu wykonawcom.

      W paŸdzierniku 2017r rozpoczęły się prace budowlane.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny