Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2288
Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
      W dniu 15.11.2016r. Gmina Bodzechów podpisała Umowę nr UDA-RPSW.04.01.00-26-0019/16-00, o dofinansowanie Projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 4.1
„Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”.

Oś. 4
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego, motopompy oraz sprzętu do ratowania życia.

Współfinansowanie UE wynosi – 75% wartoœci Projektu.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz zwiększenie skuteczności w usuwaniu skutków katastrof na terenie Gminy Bodzechów oraz powiatu ostrowieckiego.

Planowane efekty:
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bodzechów, powiatu ostrowieckiego
- szybszy dojazd na miejsce zdarzenia
- zwiększenie skuteczności w dotarciu do osób poszkodowanych oraz profesjonalne udzielenie im pomocy
- usprawnienie akcji ratowniczych
- poprawa i unowocześnienie wyposażenia jednostki OSP w Bodzechowie

Wartość projektu: 313 636,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 235 227,35 PLN

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny