Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13180
Zakup samochodu straackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechw w celu przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych oraz usuwania ich skutkw
      W dniu 15.11.2016r. Gmina Bodzechw podpisaa Umow nr UDA-RPSW.04.01.00-26-0019/16-00, o dofinansowanie Projektu pn. Zakup samochodu straackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechw w celu przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych oraz usuwania ich skutkw wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Dziaania 4.1
Przeciwdziaanie skutkom klsk ywioowych oraz usuwanie ich skutkw.

O. 4
Dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-ganiczego, motopompy oraz sprztu do ratowania ycia.

Wspfinansowanie UE wynosi 75% wartoci Projektu.

Celem projektu jest zwikszenie skutecznoci przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych oraz zwikszenie skutecznoci w usuwaniu skutkw katastrof na terenie Gminy Bodzechw oraz powiatu ostrowieckiego.

Planowane efekty:
- poprawa bezpieczestwa mieszkacw gminy Bodzechw, powiatu ostrowieckiego
- szybszy dojazd na miejsce zdarzenia
- zwikszenie skutecznoci w dotarciu do osb poszkodowanych oraz profesjonalne udzielenie im pomocy
- usprawnienie akcji ratowniczych
- poprawa i unowoczenienie wyposaenia jednostki OSP w Bodzechowie

Warto projektu: 313 636,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 235 227,35 PLN

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny