STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58737Rejestr dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych

Ogoszenie oglne
2012-01-10

Urzd Gminy Bodzechw uprzejmie informuje, e w dniu 1 stycznia 2012r. weszy w ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, w ramach ktrych przedsibiorca zamierzajcy na terenie Gminy Bodzechw prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jest zobowizany do uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Bodzechw.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje si na pisemny wniosek przedsibiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawiera:
- firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsibiorca taki numer posiada
- okrelenie rodzaju odbieranych odpadw komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej docza si
1) dowd uiszczenia opaty skarbowej w wysokoci 50 z, okrelonej na podstawie Zacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. z pn. zm.). Opata ta nie dotyczy przedsibiorcw, ktrzy z dniem wejcia w ycie ustawy (01.01.2012r.) posiadaj zezwolenie na odbieranie odpadw komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897). !!!
2) owiadczenie o spenieniu warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci o nastpujcej treci:
„Owiadczam e:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci s kompletne i zgodne z prawd;
2. znane mi s i speniam warunki wykonywania dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, okrelone w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.)”.

Powysze owiadczenie powinno zawiera take:
1. firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy,
2. oznaczenie miejsca i dat zoenia owiadczenia
3. podpis przedsibiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsibiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz penionej funkcji
Wpis jest dokonany z chwil zamieszczenia danych w rejestrze.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do spenienia nastpujcych wymaga:
1. posiadania wyposaenia umoliwiajcego odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdw i urzdze do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci
3. spenienia wymaga technicznych dotyczcych wyposaenia pojazdw do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposaenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do:
1. przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci selektywnie zebranych odpadw komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw, zgodnie z hierarchi postpowania z odpadami, o ktrej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadw komunalnych.
3. Zakazuje si mieszania selektywnie zebranych odpadw komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci.

Przedsibiorcy odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, ktrzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadaj wane zezwolenie Wjta Gminy Bodzechw na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci mog wykonywa dziaalno w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadw komunalnych - bez wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.!!!

Zaczniki do pobrania:
1) Wniosek
2) Owiadczenie

---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny