STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54226Nieruchomo?? zabudowana na sprzeda? w miejscowo?ci Bodzechw

Ogoszenie oglne
2008-03-19

AGENCJA NIERUCHOMOCI ROLNYCH Oddzia Terenowy w Rzeszowie ogasza publiczny nie ograniczony przetarg ustny (licytacj) na sprzeda, nieruchomoci wchodzcej w skad Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa.

Nieruchomo zabudowana oznaczona w ewidencji gruntw obrbu Bodzechw, gmina Bodzechw jako dziaka li: 661/1 o pow. 0,4416 ha, w tym uytki rolne zabudowane (B/RH - 0,4416 ha)

Dla nieruchomoci prowadzona jest przez Sd Rejonowy Wydzia Ksig Wieczystych w Ostrowcu witokrzyskim Ksiga Wieczysta Nr KII0/00048593/1

W skad nieruchomoci wchodz: budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny (8 lokali mieszkalnych) o powierzchni zabudowy 427,20 m2 nr inw. 165/1/53, budynek gospodarczy - parterowy - o powierzchni zabudowy 135,70 m2 nr inw. 181/16/75

Cena nieruchomoci wynosi: 162 650 z brutto (sownie: sto szedziesit dwa tysice szeset pidziesit zotych), w tym za:
- grunt 38400,00 z.
- budynki, budowle i urzdzenia trwale zwizane z gruntem 124 250,00 z. Minimalna wysoko postpienia wynosi 2 000 z. Wadium na w/w nieruchomo wynosi 20000 z (PLN).

Wg. Studium Kierunkw i Uwarunkowa Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechw zatwierdzonego uchwa li 44/2000 z dnia 27.12.2000r przedmiotowa dziaka znajduje si na obszarze zabudowy mieszkaniowej z koncentracj usug publicznych oznaczonych symbolem 1.3.

Nieruchomo mona oglda w dniu 02.04.2008r. od godz. 10:00 do 14:00 po wczeniejszym uzgodnieniu z Gospodarstwem Administracyjno Handlowym w Kielcach, tel. 0-41 344 22 04.

Sprzeda nieruchomoci rolnej moe nastpi, jeeli w wyniku tej sprzeday czna powierzchnia uytkw rolnych bdcych wasnoci nabywcy nie przekroczy 500 ha zgodnie z art. 28a w/w ustawy. Przy ustalaniu cznej powierzchni uytkw rolnych nabywcy uwzgldnia si powierzchni nieruchomoci stanowicych przedmiot wasnoci oraz bdcych przedmiotem wspwasnoci. Powierzchni posiadanych uytkw rolnych ustala si na podstawie owiadczenia, ktre kandydat na nabywc zobowizany jest przedoy Komisji Przetargowej.

Przetarg na sprzeda nieruchomoci wymienionej w ogoszeniu odbdzie si w dniu 4 kwietnia 2008 roku o godzinie ]]00 w siedzibie Oddziau Terenowego Agencji Nieruchomoci Rolnych w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 13.

Wicej informacji mona uzyska w Urzdzie Gminy Bodzechw oraz na stronie Agencji Nieruchomoci Rolnych w Rzeszowie www.anr.rz.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny