STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56148Zarz?dzenie w sprawie powo?ania operatorw obs?ugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wybory
2010-11-02

ZARZDZENIE NR II/ 127/ 2010
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 15 padziernika 2010 roku

w sprawie powoania operatorw obsugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Bodzechw, w zwizku z wyborami do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw oraz bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta, zarzdzonych
na dzie 21 listopada 2010 r.

Na podstawie 5 pkt 3 uchway Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 wrzenia 2010r. w sprawie okrelenia warunkw i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw, rady miasta stoecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stoecznego Warszawy oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), zarzdzam, co nastpuje:

1.
Powouj operatorw obsugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Bodzechw, w wyborach do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw oraz wyborach wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, zarzdzonych na dzie 21 listopada 2010 r., zgodnie z poniszym wykazem:

Lp Nazwisko i imi Numer i granice obwodu gosowania

1 Bielska Agnieszka Nr 1 - Bodzechw
2 Mazur Anna Nr 2 - Mikw
3 Masternak Magdalena Nr 3 – Broniszowice, Kosowice, Mirkowice, Mychw Kolonia, Podszkodzie, Szwarszowice, Szyby
4 Walerowicz Andrzej Nr 4 - Szewna
5 Brociek Agnieszka Nr 5 – Jdrzejowice, Mychw, wirna
6 Kwaniak Dariusz Nr 6 - Chmielw
7 Gajowik Marian Nr 7 – Nowa Dbowa Wola, Stara Dbowa Wola, Sarnwek Duy, Sarnwek May
8 Stawiarska Hanna Nr 8 – Magonie, Sud
9 Wesoowska Izabela Nr 9 – Godzielin, Romanw
10 Wiatr Magorzata Nr 10 – Przyborw, Wolka Bodzechowska
11 Poche Anna Nr 11 – Denkwek, Jdrzejw
12 wik Ewa Nr 12 - Gromadzice

2.
Upowanienie, o ktrym mowa w 1 obejmuje take termin gosowania ponownego.

3.
Zakres obowizkw operatorw systemw informatycznych obwodowych komisji wyborczych okrela zacznik nr 9 do wymienionej wyej uchway Pastwowej Komisji Wyborczej.

4.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny