STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31703Planowane inwestycje drogowe

Ogoszenie oglne
2020-04-22

Gmina Bodzechw otrzymaa rodki z Funduszu Drg Samorzdowych. Przy udziale pienidzy z budetu, wyremontowanych zostanie kilka odcinkw gminnych szlakw.

Poprawiony zostanie stan nawierzchni ul. Greleckiej w Szewnie. Warto tego zadania to 312 942 z. Przebudowana zostanie take droga wewntrzna w miejscowoci Stara Dbowa Wola, warto tej inwestycji drogowej to 151 514 z, zaplanowany zosta rwnie remont ul. Marcinwka w Bodzechowie, o wartoci 88 137 z. Na wspomniane zadania Gmina dostaa ponad 331 000 zotych z Funduszu Drg Samorzdowych.

- Do realizacji tych inwestycji bdzie konieczny wkad wasny Gminy, ktry zapewnimy- deklaruje Wjt Jerzy Murzyn i jednoczenie zaznacza, i w dobie kryzysu konieczna bdzie weryfikacja zaplanowanych zada budetowych.- W pierwszej kolejnoci zrealizujemy te z dofinansowaniem. Przeprowadzimy analiz pozostaych i ewentualnie dokonamy wykrele.
Gmina Bodzechw moe liczy rwnie na prace drogowe na dwch szlakach powiatowych.

Na licie zada, ktre otrzymay wsparcie znalaza si przebudowa drogi powiatowej w Denkwku. Konkretnie na odcinku pkilometrowym zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz odtworzona nawierzchnia. Koszt tego przedsiwzicia to 4 122 104 z. Druga bardzo wana inwestycja, na ktr mieszkacy czekali bardzo dugo, to budowa chodnika i cieki rowerowej wraz z odwodnieniem od skrzyowania z ulic Orl w kierunku Nowej Dbowej Woli. Zadanie to wyceniono na 3 460 000 z, przy czym 2 076 000 z to dofinansowanie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny