Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6265Budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 13.09.2019 r.
znak: TI-T.6733.13.2019.RJ
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096- tekst jednolity), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo pomiarowych ZKP oraz przebudowie polegającej na wymianie słupa nN 0,4 kV na częściach działek nr ewid. 66, 76, 77/2, 78/2, 79/1, 80, 81/4, 82/1, 83/2, 170, 84/1, 85/2, 86/2, 87/1, 171, 168, 90/2, 91/1, 195/1, 177, 180, 166/1, 181/2, 182, 94/3, 95, 97, 98/4, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 44, 45/1, 45/2, 186/3, 186/1, 187/1, 46, 47, 188, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 189, 55, 190/2, 190/3 w miejsc. Nowa Dębowa Wola, gmina Bodzechów
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko- Kamienna, reprezentowanej przez Pana Piotra Kłuska, ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym (pokój nr 20) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny