STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58659Dofinansowanie do odbioru zmagazynowanych odpadw azbestowych

Ogoszenie oglne
2009-04-27

Mieszkacy Gminy Bodzechw posiadajcy odpady azbestowe zmagazynowane na swoich posesjach mog skada wnioski o dofinansowanie ich odbioru i utylizacji (wraz z zacznikami wymienionymi we wniosku). Druki wnioskw dostpne s w tutejszym urzdzie w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej urzdu gminy - Wniosek na obior azbestu.doc.

Mieszkacy ktrzy skadali wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2007, i do tej pory zdemontowali ju eternit i zgromadzili go na swojej posesji proszeni s o doczenie do wnioskw - kopii pisma stwierdzajcego zgoszenia wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu w., (w przypadku zmiany konstrukcji dachu kopii pozwolenia na budow) oraz kopii aktualnego dokumentu potwierdzajcego wasno budynku/ dziaki, w przypadku budynku/dziaki do ktrych prawo wasnoci posiada kilka osb, naley doczy zgody wszystkich pozostaych wspwacicieli, w przypadku posiadania innego tytuu prawnego ni wasno, naley doczy zgod waciciela nieruchomoci na wykonanie prac.

Wnioski bd rozpatrywane wedug kolejnoci ich wpywu, a do wyczerpania rocznego limitu. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku rodkw finansowych bd mogy by dofinansowane w roku nastpnym. Wnioski niekompletne nie bd rozpatrywane.

Informujemy rwnie mieszkacw, e powysze dofinansowanie polega na pokryciu przez Gmin kosztw transportu i utylizacji odpadw azbestowych zgromadzonych na posesjach, a powysz usug wykonywa bdzie specjalistyczna firma wyoniona przez gmin w przetargu.

Wniosek do pobrania:
Wniosek na obior azbestu.doc

Wniosek na obior azbestu.pdf


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny