STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-01-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
16908Zmiana nazw ulic na terenie gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2017-09-25

W zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektw i urzdze uytecznoci publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), zgodnie z opini uzyskan od Instytutu Pamici Narodowej – Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach istniaa konieczno zmiany nazw ulic na terenie gminy Bodzechw w miejscowociach Bodzechw (ul. osiedle Jana Nalazka) i Szewna (ulice Armii Ludowej i Stanisawa Szymaskiego). Realizujc przepisy powyszej ustawy Rada Gminy Bodzechw podja uchway w sprawie zmiany nazw 3 ulic:
W miejscowoci Bodzechw z „ul. Osiedle Jana Nalazka” na „ul. Osiedle Witolda Gombrowicza”
W miejscowoci Szewna z „ul. Armii Ludowej” na „ul. Dolna” oraz z „ul. Stanisawa Szymaskiego” na „ul. Wakacyjna”

Zmiany zostay opublikowane w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego i weszy w ycie z dniem 19 wrzenia 2017r.

Informacje dla mieszkacw ulic, ktrych nazwy zostay zmienione:
• WYMIANA DOKUMENTW I ZWOLNIENIE Z OPAT - Zgodnie art. 5 ust. 2 powyszej ustawy mieszkacy nie maj obowizku wymiany dokumentw zawierajcych poprzedni nazw ulicy, gdy wszystkie te dokumenty zachowuj swoj wano na okres na jaki zostay wydane (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdw, umowy). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy - pisma i postpowania sdowe i administracyjne w sprawach dotyczcych ujawnienia w ksigach wieczystych oraz uwzgldnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzdowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy s wolne od opat. Mieszkacy ponosz jednak koszty dodatkowe zwizane z wymian dokumentw tj.: fotografie, przejazdy, wizytwki, szyldy, papier firmowy, piecztki.
• ZGASZANIE ZMIAN W REJESTRACH I EWIDENCJACH - Mieszkacy przedmiotowych ulic nie maj te obowizku zgaszania zmian w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urzd Gminy Bodzechw (ewidencja ludnoci - meldunki, ewidencja podatkw, deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami). W razie potrzeby tut. Urzd Gminy na wniosek zainteresowanych moe wyda bezpatnie zawiadczenie o zameldowaniu na pobyt stay i czasowy.
• ZMIANY W KSIGACH WIECZYSTYCH – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu witokrzyskim po naniesieniu zmian w ewidencji gruntw i budynkw zawiadomi Sd Rejonowy w Ostrowcu witokrzyskim o zmianie danych adresowych nieruchomoci.
• WYMIANA TABLICZEK Z NAZW – za wymian tabliczek z nazw ulicy zlokalizowanych przy drodze odpowiedzialny jest Urzd Gminy Bodzechw. Waciciele nieruchomoci musz wymieni tabliczki z numerem porzdkowym i nazw ulicy, znajdujcych si przy posiadanych przez nich nieruchomociach na wasny koszt.
• DZIAALNO GOSPODARCZA – osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz powinny zoy wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej w siedzibie dowolnego urzdu gminy lub elektronicznie. Po zoeniu wniosku dane dotyczce zmiany adresu zostan przekazane do ZUS, Urzdu Skarbowego i Urzdu Statystycznego. Aktualizacji danych adresowych powinny dokona rwnie osoby posiadajce zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych.
• ZGOSZENIE ZMIANY DANYCH W INNYCH URZDACH
I INSTYTUCJACH – Mieszkacy ulic, ktrych nazwy zostay zmienione (nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej) powinni zgosi zmiany danych: w Urzdzie Skarbowym w Ostrowcu witokrzyskim (przy najbliszym kontakcie poprzez zoenie zgoszenia aktualizacyjnego ZAP 3), w ZUS (osoby pobierajce wiadczenia), w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawcw: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, oraz innych usugodawcw wiadczcych usugi na podstawie umowy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny