Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 16-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13362Zg?aszanie nieprawid?owo?ci

Ogoszenie uporzadkowanie
2016-10-17

Instytucja Zarzdzajca Programem Infrastruktura i rodowisko, przywizuje szczegln wag do zapewnienia realizacji projektw w ramach Programu w sposb:

etyczny,
jawny,
przejrzysty.
Wychodzc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzylimy proste narzdzie do zgaszania wszelkich nieprawidowoci dotyczcych projektw finansowanych ze rodkw pochodzcych z Programu Infrastruktura i rodowisko.

Przekazywane sygnay o nieprawidowociach pozwol na wprowadzenie odpowiednich rodkw zaradczych oraz przyczyni si do zapewnienia najwyszych standardw realizacji projektw.

W celu zgoszenia nieprawidowoci naley:

skorzysta z formularza


lub


wysa wiadomo na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Co naley zgasza
Podejrzenie nieprawidowoci, ktre dotycz przedstawicieli instytucji wdraajcych Program lub podmioty realizujce projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy si przy rozpatrywaniu przekazanych zgosze
Kade zgoszenie podlega ochronie przed udostpnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objte zgoszeniem, umoliwiajce identyfikacj osoby dokonujcej zgoszenie, bd chronione zarwno na etapie wyjaniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych dziaa zapobiegawczych, jak rwnie w przyszoci i udostpniane wycznie uprawnionym urzdnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich sub.

Wszelkie zgoszenia bd skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewntrznymi procedurami Instytucji Zarzdzajcej Programem Infrastruktura i rodowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowizujcego.
W przypadku wyraenia chci pozostania anonimowym przez osob dokonujc zgoszenia za porednictwem poczty elektronicznej, dokonywana bdzie pena anonimizacja zgoszenia (ze zgoszenia usunite zostan dane osobowe zgaszajcego i inne cechy pozwalajce na identyfikacj jego tosamoci) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjanienia sprawy.

W przypadku zgosze (gwnie anonimowych), ktre bd niepene i nie bdzie moliwoci uzupenienia tych informacji, istnieje ryzyko, e takie Zgoszenie nie bdzie mogo zosta rozpatrzone.

Poniej adres strony:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny