STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56029DOTACJE NA ROZPOCZ?CIE W?ASNEJ FIRMY

Ogoszenie oglne
2016-07-15

CHCESZ ZAOY WASN FIRM ZGO SI DO NAS!
ZAPRASZAMY DO UDZIAU W PROJEKCIE
„WITOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIBIORCZOCI”

Firma AMD Group z Kielc poszukuje chtne osoby w wieku powyej 29 roku ycia zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na terenie wojewdztwa witokrzyskiego do udziau w projekcie pt. „witokrzyska Akademia Przedsibiorczoci”. Poszukiwane s przede wszystkim nastpujce osoby:
• osoba odchodzca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna oraz czonkowie jej rodziny zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, e nale do osb znajdujcych si w szczeglnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobieta, lub osoba z niepenosprawnociami, lub osoba dugotrwale bezrobotna, ktrych gospodarstwa rolne nie przekraczaj 2 ha przeliczeniowych, u ktrych w przypadku zakwalifikowania do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu nastpi przejcie z KRUS do ZUS.

Celem projektu jest udzielenie bezzwrotnych rodkw na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Osoby zainteresowane udziaem zapraszamy do Biura Projektu w Kielcach przy ul. IX Wiekw Kielc 8/6. W razie pyta zachcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 609-049-578 lub 882-063-033 lub 882-117-695. Szczegowe informacje mona uzyska rwnie na stronie internetowej http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html
Rekrutacja trwa bdzie od 11 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020 O 10 Dziaanie 10.4 Rozwj przedsibiorczoci i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziaanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsibiorczoci poprzez zastosowanie instrumentw zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa.
Jeli jestecie gotowi na otwarcie wasnej firmy, to zapraszamy do wypeniania formularza zgoszeniowego do projektu.

Osoby zainteresowane maj moliwo pozyskania do 22 tys. z na zaoenie wasnej dziaalnoci oraz wsparcia pomostowego w wysokoci 1700 z co miesic przez pierwsze p roku prowadzenia firmy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny