Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 19-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9889Odtworzenie pasw wycinki pod lini? elektromagnetyczn?

Ogoszenie oglne
2016-04-29

Uprzejmie informujemy, e na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, z siedzib
w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165 zamierzamy wykonywa prace zwizane z odtworzeniem pasa wycinki pod lini 400kV Kozienice Ostrowiec. PSE SA s wacicielem linii 400kV. Linie przebiegaj m. in. przez tereny Gminy Bodzechw. Zakres prac obejmuje wycicie odrostw pod lini oraz podcink gazi obok linii. Prace konserwacyjne zwizane z usuwaniem odrostw pod lini prowadzone s co 4-5 lat. Wykonanie wycinek jest niezbdne w celu zachowania odpowiednich odlegoci drzew od przewodw linii, ktre zapewniaj jej bezpieczn prac dla otoczenia. Zblienia gazi drzew do przewodw linii mog doprowadzi do poraenia prdem elektrycznym ludzi i zwierzt oraz mog by przyczyn poarw. Nadmieniamy rwnie, e zgodnie z art. 124 ustp 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543) waciciel ma obowizek udostpni dziak subom energetycznym dla wykonania prac niezbdnych dla prawidowego utrzymania linii. Obowizek ten podlega egzekucji w trybie postpowania administracyjnego. Prace bd prowadzone w istniejcym pasie technologicznym linii. Wszelkie uzgodnienia ewentualnego wejcia na teren prywatny i wykonanie niezbdnej wycinki bd uzgadniane na bieco z wacicielami gruntw.

Osoba odpowiedzialna z naszej strony: Momot Krzysztof, tel. kontaktowy 693-342 852
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny