STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49178Post?powanie przy zbywaniu nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno?? Gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2008-12-23

ZARZDZENIE NR II /75/ 2008
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia trybu postpowania przy bezprzetargowym zbywaniu nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Bodzechw lub pozostajcych w uytkowaniu wieczystym Gminy Bodzechw

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 4 pkt 9 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pn. zm.) zarzdza si co nastpuje:

1

W sprawach zbywania nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Bodzechw zwanych dalej ,,nieruchomociami” w przypadkach okrelonych w art. 37 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z pn. zm.) ustala si tryb postpowania przy zbywaniu tych nieruchomoci, okrelony
w zaczniku do niniejszego zarzdzenia.

2

W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Wjt Gminy moe ustali inny tryb postpowania, ni okrelony w niniejszym zarzdzeniu, z wyjtkiem kwestii uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomociami.

3

Zarzdzenie podlega ogoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzdu Gminy Bodzechw oraz na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw.

4

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn

Cae zarzdzenie z zacznikami dostpne na
http://www.bodzechow.bip.net.pl/?a=270


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny