STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52961"Pola t?tni?ce ?yciem"

Ogoszenie oglne
2015-10-30

Uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej w Szwarszowicach w projekcie edukacyjnym "Pola ttnice yciem"

Drugiego padziernika 2015r. uczniowie PSP w Szwarszowicach uczestniczyli w przyrodniczym projekcie edukacyjnym Towarzystwa Przyjaci BOCIAN pod hasem: "Pola ttnice yciem".

"Pola ttnice yciem" to kampania na rzecz ochrony rnorodnoci biologicznej w krajobrazie rolniczym. Celem projektu jest podniesienie wiadomoci spoecznej dotyczcej wartoci przyrodniczej terenw rolniczych Polski. Kampania ma take za zadanie pokaza pikno i rnorodno krajobrazu, zaciekawi odbiorc biologi gatunkw zwizanych z terenami rolniczymi oraz pokaza nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania.
Grup docelow projektu s mieszkacy terenw rolniczych wschodniej Polski – gwnie modzie szkolna i rolnicy z wojewdztw: mazowieckiego, warmisko-mazurskiego, podlaskiego, witokrzyskiego i lubelskiego.

Uczniowie w grupach: przedszkolna, klasy I-III oraz klasy IV-VI zapoznali si z zaprezentowanym przez lokalnego koordynatora projektu prezentacj multimedialn o przyrodzie krajobrazu rolniczego. Poznali wiat, rolin, zwierzt, ptakw yjcych na polach. Zapoznali si z pojciami: gatunki parasolowe i wskanikowe oraz dowiedzieli co zagraa zwierztom na polu i jak je chroni. Poznane gatunki zwierzt i ptakw czsto s cile zwizane z okrelonym rodowiskiem oraz s uwaane za wskanik stanu ,,zdrowia” ekosystemw w ktrym yj. Ich ochrona sprzyja zachowaniu wielu innych wspwystpujcych gatunkw oraz siedlisk. Gatunkiem wskanikowym s m.in. wanie ptaki.

Nastpnie uczniowie uczestniczyli w pogadance oraz wypeniali karty pracy, bdce jednoczenie podsumowaniem i utrwaleniem przekazanych treci. Kocowym punktem spotkania bya wycieczka klas starszych na pobliskie pola. Uczniowie po wykonaniu mapki obszaru na ktrym si znaleli, wypatrywali i obserwowali za pomoc lornetek ptaki i zwierzta, a nastpnie odnotowywali je w postaci umownych znakw na wykonanych mapkach. Cao projektu zostaa dodatkowo podsumowana specjalnie nakrconym filmem o przyrodzie krajobrazu rolniczego.

Projekt zakada, e poprzez przeprowadzenie tak rnorodnych dziaa edukacyjnych z dziemi, modzie, a nawet dorosymi, uda si zainteresowa jak najwiksz rzesz szerokiego grona odbiorcw przyrod polskiej wsi, uwiadomi, e to od nas, naszych dziaa zaley dalszy los gincych ju na zachodzie Europy gatunkw zwizanych z ekstensywn gospodark roln. Dodatkowo, wzrost wiadomoci bdzie mia swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych dziaaniach. Przyczyni si do wikszej dbaoci rolnikw o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystpowanie do programw rolnorodowiskowych.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny