STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
53798Nowy rok szkolny 2007/2008 w PSP im Walentego Stefa?skiego w Bodzechowie

Ogoszenie kulturalne
2007-10-04

Czas wakacji jest okresem, kiedy w szkoach przeprowadza si remonty, by jak najlepiej przygotowa si do nowego roku szkolnego. Nasza placwka pod tym wzgldem w niczym si nie rni. Mimo to nie zapomnielimy o naszych wychowankach. To dla nich w okresie od 23 lipca do 3 sierpnia zorganizowalimy pkolonie. Grupa 40 dzieci przez dwa tygodnie uczestniczya midzy innymi w zajciach sportowych i plastycznych, braa udzia w konkursach z nagrodami, ogniskach poczonych z pieczeniem kiebasek. Mieli take zapewnione niadania i obiady. Szczeglnym zainteresowaniem wrd dzieci cieszyy si wyjazdy na basen do Oarowa oraz wycieczki do Sandomierza i na Krzemionki.

Wakacje to take czas, kiedy nie dziaa stowka szkolna i dzieci, ktre korzystaj z darmowych obiadw w cigu roku szkolnego s w tym czasie pozbawione tej bardzo wanej formy pomocy. W tym roku postaralimy si o dofinansowanie posikw przez Polsk Fundacj Pomocy Dzieciom "Maciu". Dziki wakacyjnemu projektowi "Dobry jak chleb", grupa 30 dzieci z naszego obwodu szkolnego w dniach od 6 do 23 sierpnia miaa zapewnione niadania, obiady i podwieczorki przygotowywane przez nasz kuchni. Serdecznie dzikujemy Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciu" za bezinteresown pomoc dla naszych podopiecznych.

Po dwch miesicach wakacji przyszed czas na powrt do obowizkw szkolnych. Zgodnie z tradycj nowy rok szkolny rozpoczlimy z Bogiem, czyli msz wit w kociele pod przewodnictwem ksidza proboszcz Cezarego Zybay. Po mszy wszyscy przyszlimy do szkoy. Wypoczte twarze uczniw, umiech na twarzach pedagogw stworzyy mi atmosfer. Po raz pierwszy zgodnie z rozporzdzeniem ministra uczniowie przyszli do szkoy w nowych mundurkach z logo szkoy. Otwarcia uroczystoci dokona dyrektor szkoy mgr Jerzy Grzdziel, ktry szczeglnie gorco przywita uczniw, ktrzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli prg szkolny. Z niemniejsz serdecznoci przywita nowych nauczycieli, pozostaych uczniw oraz licznie zgromadzonych rodzicw. Po zakoczeniu czci oficjalnej wszyscy udali si do klas, aby pozna nowy plan zaj i spotka si ze swoimi wychowawcami, koleankami i kolegami.

W roku szkolny 2007/2008 w naszej placwce uczy si bdzie 265 uczniw. Podobnie jak w poprzednim roku zajcia rozpoczynaj ju piciolatki, ktrym zapewniamy nauk jzyka angielskiego i muzyk.

Szkoa posiada dobr baz lokalow. Wszystkie zajcia odbywaj si w systemie jednozmianowym. Uczniowie mieszkajcy w znacznej odlegoci od szkoy s do niej dowoeni. Szkoa posiada bogat baz dydaktyczn. Ju od klas "0" uczymy jzyka angielskiego i informatyki. W klasach IV - VI uczniowie dodatkowo maj moliwo uczszcza na zajcia z jzyka niemieckiego. Dzieci, ktre maj problemy z nauk maj zapewnione zajcia wyrwnawcze. Nasi wychowankowie maj take do wyboru liczne zajcia pozalekcyjne. Mog uczestniczy w zajciach sportowych, w tym korzystaj z bezpatnych zaj na pywalni w Ostrowcu w., uczestnicz w pracach wielu k zainteresowa. W szkole sprawnie dziaa Klub Europejski, zesp folklorystyczny "Bawatki", klub 4H "Jodeka", ktry odnosi sukcesy w konkursach oglnopolskich. Na uwag zasuguje fakt, e szkoa realizuje programy innowacyjne: edukacja artystyczna (klasa III b), edukacja europejska (klasa II a), regionalna "Jestem czstk ziemi witokrzyskiej" (klasa I ). Zajcia z zakresu ksztacenia regionalnego maj rwnie uczniowie klas V i VI.

O wysokim poziomie nauczania w naszej placwce mog zawiadczy wyniki sprawdzianu klas VI. redni wynik z ostatniego testu w naszej szkole wynis 27,8 punktw, podczas gdy rednia krajowa tylko 26,6. Jestemy dumni z osigni naszych wychowankw.

Mamy nadziej, e nowy rok szkolny bdzie pasmem radosnych przey i sukcesw. Wszystkim uczniom yczymy samych szstek i radoci z nowo odkrywanej wiedzy w miej i serdecznej atmosferze.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny