STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18522Cennik op?at za przewz osb i baga?u, biletw okresowych oraz wykaz osb uprawnionych do ulg

Ogoszenie oglne
2014-09-19

OSOBY UPRAWNIONE DO ULGOWYCH PRZEJAZDW
W KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ (KOMERCYJNEJ)
MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu witokrzyskim
Obowizuje od dnia 01.09.2014 roku

Osoby uprawnione do korzystania z JEDNORAZOWYCH ULGOWYCH przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego
Do ulgi 100% uprawnione s nastpujce osoby:
1) dzieci do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,
2) posowie i senatorowie – w oparciu o art.43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posa i senatora
(Dz. U z 2011r. nr 7, poz.29) – na podstawie legitymacji posa lub senatora,
3) Funkcjonariusze Stray Granicznej w czasie wykonywania czynnoci subowych zwizanych z zapobieganiem i przeciwdziaaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczeglnym znaczeniu midzynarodowym.

Do ulgi 95% uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszcy w podry osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidztwa (niezdolny do samodzielnej egzystencji).

Do ulgi 93% uprawnione s osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Do ulgi 78% uprawnione s nastpujce osoby:
1) dzieci w wieku do 4 lat,
2) umundurowani funkcjonariusze Stray Granicznej w czasie wykonywania czynnoci subowych zwizanych z ochron granicy pastwowej, a take w czasie konwojowania osb zatrzymanych, suby patrolowej oraz wykonywania czynnoci zwizanych z kontrol ruchu granicznego,
3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynnoci subowych kontroli celnej w ruchu granicznym,
4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osb zatrzymanych lub chronionego mienia, przewoenia poczty specjalnej, suby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnociach organw egzekucyjnych,
5) onierze andarmerii Wojskowej oraz wojskowych organw porzdkowych wykonujcy czynnoci urzdowe patrolowania i inne czynnoci subowe w rodkach transportu zbiorowego,
6) dzieci i modzie dotknite inwalidztwem lub niepenosprawne,
7) jedno z rodzicw lub opiekun dzieci i modziey dotknitych inwalidztwem lub niepenosprawnych - Uprawnienie to obejmuje wycznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoy, szkoy wyszej, placwki opiekuczo -wychowawczej, placwki owiatowo-wychowawczej, specjalnego orodka szkolno - wychowawczego, specjalnego orodka wychowawczego, orodka umoliwiajcego dzieciom i modziey spenianie obowizku szkolnego i obowizku nauki, orodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy spoecznej, orodka wsparcia, zakadu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a take na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem,
8) onierze odbywajcy niezawodow sub wojskow, z wyjtkiem suby okresowej i nadterminowej, oraz osoby speniajce obowizek tej suby w formach rwnorzdnych,
9) inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidztwa (niezdolny do samodzielnej egzystencji),
10) cywilne niewidome ofiary dziaa wojennych uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Do ulgi 51% uprawnieni s kombatanci oraz osoby bdce ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Do ulgi 49% uprawnione s osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Do ulgi 37% uprawnione s nastpujce osoby:
1) niewidome, jeli nie s uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
2) dzieci w wieku powyej 4 lat do rozpoczcia odbywania obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) inwalida wojenny,
4) weteran poszkodowany pobierajcy rent inwalidzk z tytuu urazw lub chorb powstaych w zwizku z udziaem w dziaaniach poza granicami pastwa.

Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie BILETU MIESICZNEGO (okresowego):
Do ulgi 93% uprawnione s osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 78% uprawnione s dzieci i modzie dotknite inwalidztwem lub niepenosprawne.
Do ulgi 51% uprawnione s nastpujce osoby:
1) studenci do ukoczenia 26 roku ycia,
2) osoby, ktre ukoczyy studia pierwszego stopnia przysuguje to prawo do dnia 31 padziernika roku, w ktrym ukoczyy te studia
(licencjat),
3) doktoranci do ukoczenia 35 roku ycia.

Do ulgi 49% uprawnione s dzieci i modzie w okresie od rozpoczcia odbywania obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukoczenia gimnazjum, szkoy ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoy publicznej, nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia.

Do ulgi 37% uprawnione s osoby niewidome, jeli nie s uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Do ulgi 33% uprawnione s nastpujce osoby:
1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych,
2) nauczyciele akademiccy.

Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r. poz 1138 ze zm.); Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 02.42.371); Ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidw wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 10.101.648); Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysugujcych cywilnym niewidomym ofiarom dziaa wojennych(Dz. U. 06.249.1824 ze zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r . o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz.U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203), Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz.496)

Poniej cennik.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny