STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52924M?ODZI GLOSUJ? W PG SZEWNA

Ogoszenie oglne
2014-05-28

Po raz kolejny 19 maja br. uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Szewnie wybierali przedstawicieli do Europarlamentu w ramach projektu „Modzi Gosuj”.

Projekt ten nie jest agitacj polityczn zaley nam wycznie na angaowaniu modych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie dziaanie. Dlatego uczniowie wybieraj Komitety Wyborcze w naszym obwodzie, a nie kandydatw – mwi nauczycielki gimnazjum, koordynatorki akcji. Jest to akcja edukacyjna, w trakcie ktrej, uczniowie:
 zdobywaj wiedz na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnie parlamentu europejskiego
 zdobywaj dowiadczenie zwizane z aktywnoci obywatelsk i organizowaniem si dla dobra publicznego;
 poznaj znaczenie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikajce;
 sami przygotowuj i przeprowadzaj w szkole wybory, poznajc w praktyce ich zasady i znaczenie.

W zwizku z tym, od dnia 5 do 25 kwietnia przeprowadzane zostay rne dziaania promujce edukacj proeuropejsk i zasady demokratycznych wyborw.

Uczniowie PG Szewna pod opiek nauczycieli – Agnieszki Kwiatkowskiej i Aleksandry Kowalskiej brali udzia w lekcjach i konkursach o tematyce zwizanej z obecnoci Polski
w UE. Odbyy si rwnie Szkolne Wybory MODZI GOSUJ 2014 w prawdziwym lokalu wyborczym i procedurami, z urn i komisj utworzon z uczniw.
Akcji Modzi Glosuj PG Szewna, od pocztku patronuje Wjt Gminy Bodzechw – pan Jerzy Murzyn. I tak, 13 maja spotka si z modzie gimnazjum w Szewnie. Tematem spotkania byo 10 lat Gminy Bodzechw w Unii Europejskiej.

W tym roku mija 10 lat, odkd Polska jest czonkiem Unii Europejskiej. Nasz kraj zawsze by pooony w centrum Europy, ale na skutek rnych wiatrw historii, miejsce naszego pastwa byo rone. Na szczcie znw yjemy wolnym i demokratycznym kraju. A czci zasadnicz demokracji s wybory.

Wybory to take mae decyzje, ktre podejmujemy kadego dnia i ktre wpywaj na nasze otoczenie. Moemy decydowa o tym, jak wyglda nasz kontynent czy kraj, ale take miasta i wsie, osiedla, ulice i bra za nie odpowiedzialno. Te wszystkie rozwaania przed zbliajcymi si wyborami zajmoway uczniw klasy IIId (Tomasz Jder, ukasz Harany, Micha Heba). Postawili sobie pytanie Dlaczego warto glosowa? Z odpowiedzi
i refleksjami podzielili si z zebranymi. Ot, po analizie stwierdzili, e istot demokracji jest wybr, ale nieobecni nie maj racji, to my zmieniamy przyszo, nawet jeden glos moe dokona wielkich zmian oraz wyraamy w ten sposb swj patriotyzm.

Uczniowie zbierali informacje na temat Parlamentu Europejskiego i struktur instytucji unijnych. Ponadto dokadnie przeledzili drog Polski do Unii, a nastpnie zmiany, jakie zaszy w cigu ostatniej dekady w naszym kraju. Swoje obserwacje i zebrane dane przedstawili zebranym w formie prezentacji. Najciekawsza bya praca Pauliny Chlewickiej
z klasy IIId.
Nauczyciele PG Szewna z uczniami przeledzili 10 lat Gminy Bodzechw w UE. Analizowano programy pomocy regionalnej ze rodkw unijnych dla wojewdztwa witokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, a najdokadniej dla gminy Bodzechw. Tu uczniowie klasy IIIb- Maciej Janicki i Mateusz Kowalski przygotowali prezentacj o funduszach unijnych.

Innym zadaniem zrealizowanym przez modzie byy sondy uliczne z mieszkacami gminy Bodzechw na temat czonkowstwa Polski oraz zdjcia obiektw na terenie naszej gminy, ktre zmieniy si dziki unijnym programom. Wykonawcami byli uczniowie klasy IIIb i IIId - Weronika Iwan, Kaja Sobczyk, Karolina Skiba, Katarzyna Polak, Wiktoria Modras, Wiktoria Machula, Aleksandra Piechota i Wioleta Wrona.

Cao spotkania przeplatay skecze prezentowane przez uczniw. Ukazali polsk rzeczywisto sprzed laty - charakterystyczne dla czasw kryzysu kolejki i ustawiczny brak podstawowych artykuw, a take czasy wspczesne – szeroki wybr na pkach sklepowych, otwarte granice pastw i rynek pracy dla wszystkich europejczykw.

Pan Wjt rozmawia z modzie o unijnych projektach realizowanych w gminie Bodzechw. W trakcie ostatnich 10 lat i w okresie wczeniejszym, dziki wspfinansowaniu ze rodkw unijnych nasza Maa Ojczyzna ulega zmianom. Najblisza okolica wiele zyskaa- to nowy wygld kocioa w Szewnie, remonty i modernizacje szk i innych obiektw. To nowe drogi, kanalizacja, wyregulowanie rzek. Pan Wjt przedstawi uczniom take plany gminy na przyszo - inwestowanie w odnawialne rda energii.

Podsumowujc stwierdzi, e gdyby nie przynaleno Polski do Unii to funkcjonowanie naszej gminy byoby fatalne. Nadal mielibymy botniste drogi i szaro. Unia Europejska otwiera wielk perspektyw dla nas wszystkich.
egnajc uczniw PG Szewna pan Wjt, yczy im, aby wybrali dobre kierunki studiw i myleli globalnie, a dziaali lokalnie teraz i w przyszoci.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny