STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58718



Rolnicy stosuj? coraz mniej kwalifikowanego materia?u siewnego i sadzeniowego

Ogoszenie oglne
2008-08-13

Z roku na rok stwierdza si zmniejszenie stosowania do siewu przez rolnikw kwalifikowanego materiau siewnego i sadzeniowego, co bezporednio wpywa na uzyskiwanie przez producentw niskich plonw o zej jakoci. Obecnie na terenie wojewdztwa jest obsiane ca 5% plantacji zb i ca 3% ziemniakw kwalifikowanym materiaem siewnym i sadzeniakowym.

Coroczny wysiew kwalifikowanych nasion jest najtaszym rdem wzrostu plonw nawet do 30% z tym, e im wyej plonujcy gatunek (pszenica, pszenyto, jczmie), tym efekt stosowania kwalifikantw jest wikszy.

Wysiew kwalifikowanego materiau siewnego zb daje producentom moliwo doboru odmian odpornych na wylganie, choroby lub szkodniki, co zmniejsza zuycie rodkw ochrony rolin oraz gwarantuje wysoki plon i dobr jako ziarna przydatn dla przemysu zboowo – mynarskiego.

Zakady Zboowo – Mynarskie „PZZ” w Kielcach s w stanie skupi cao wyprodukowanego ziarna zb pszenicy, owsa, jczmienia od producentw pod warunkiem spenienia okrelonych wymogw technologicznych.

Gwarantem uzyskania dobrej jakoci ziarna zb jest wysiew na plantacjach kwalifikowanego materiau siewnego.

Podobna sytuacja jest przy produkcji ziemniakw z przeznaczeniem na frytki dla Chodni Kielce, ktra odbudowuje swj potencja przetwrczy.
Warunkiem uzyskania dobrej jakoci ziemniakw do produkcji frytek jest stosowanie do sadzenia przez producentw zalecanych przez Chodni Kielce odpowiednich odmian.

Informujemy, e w obecnym sezonie ZZM „PZZ” w Kielcach prowadzi skup zb konsumpcyjnych w n/w cenach:
1. Pszenica 650 z netto + VAT za 1 ton
2. Jczmie 550 z netto + VAT za 1 ton
3. Owies nagi 650 z netto + VAT za 1 ton
4. Owies w usce 550 z netto + VAT za 1 ton
Termin patnoci za dostarczone zboe – 14 dni.

Majc na uwadze zapewnienie dochodowoci, wysokiego plonu ziarna o odpowiedniej jakoci informujemy, e istnieje moliwo zaopatrzenia si w kwalifikowany materia siewny i sadzeniakowy. Przy zakupie materiau siewnego i sadzeniakowego naley da od sprzedajcego faktury sprzeday z uwagi na moliwo uzyskania dopat do zuytego do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiau siewnego z ARR, ktre obecnie wynosz:
- dopata do zb 100 z do 1ha
- dopata do ziemniakw sadzeniakw 500 z do 1 ha

Staym partnerem dla tych jednostek w zaopatrywaniu w materia siewny i sadzeniakowy jest Centrala Nasienna w Kielcach. Dlatego wydaje si, e waciwe byoby dokonanie zakupu kwalifikowanego materiau siewnego i sadzeniakowego w Kieleckim Przedsibiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, Tel/fax (041) 366-02-78 oraz wszystkich jednostkach terenowych Centrali Nasiennej.






Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny