STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56031„Szansa na przysz?o?? – Chc? zacz?? od nowa”

Ogoszenie oglne
2012-12-10

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie w 2012 realizowa projekt systemowy „Szansa na przyszo-Chc zacz od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji spoecznej”, Dziaanie 7.1 „Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziaanie 7.1.1 „Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej” skierowany do osb bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej.

Celem gwnym projektu byo zwikszenie potencjau spoeczno-zawodowego 14 osb korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej poprzez zastosowanie instrumentw aktywnej integracji w postaci:

cieka 1
Wsparcie dla osb ktrych dominujcym problemem jest bezrobocie 10 osb (8 kobiet i 2 mczyzn – osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP)
1. Zajcia przygotowujce do wejcia na rynek pracy , zajcia z doradc zawodowym, trening pracy, elementy prawa pracy, porednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
2. Trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych
3. Szkolenie zawodowe
- sprzedawca z prawem jazdy kat. B – 6 osb
- profesjonalny sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i HACCP – 4 osoby
4. Praktyki zawodowe

cieka 2
Wsparcie dla osb u ktrych wystpuje problem bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych 4 osoby (2 nieaktywne zawodowo i 2 bezrobotne)
1. Terapia psycho-spoeczna
2. Grupowe doradztwo zawodowe
3. Warsztaty „Szkoa ycia”( warsztaty dot. przygotowywania posikw, warsztaty rozsdnego gospodarowania budetem domowym, warsztaty dot. utrzymania czystoci i porzdku)
4. Wsparcie asystenta rodziny

Kady z beneficjentw ostatecznych projektu otrzyma materiay szkoleniowe, zwrot kosztw dojazdu oraz poczstunek.

Dodatkowo z powstaych oszczdnoci zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B dla 3 osb, ktre ukoczyy szkolenie zawodowe profesjonalny sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i HACCP.

W ramach projektu Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie zatrudni take 3 pracownikw socjalnych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny