Dzis jest 09-12-2022r.

 Opis projektu

 Historia

     - Gmina Bodzechów

     - Gmina Kunów

     - MWiK

 Przetargi

 Promocja

 Ważne strony

 Kontakt

Licznik odwiedzin
225


MWiKPRZETARG1. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

Dziennik Urzędowy UE Nr 2012/S 191-313815 z dnia 30.09.2012 r.

2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kontrakt nr 13 – Przebudowa magistrali wodociągowej na terenie Gminy Ostrowiec Świetokrzyski

3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kontrakt 13 - Przebudowa magistrali wodociągowej na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski- Etap ll.

Powyższy Projekt dofinansowany jest - zgodnie z umową o dofinansowanie nr POlS.01.01.00-00-255/O9-00, z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2. Zakres Robót dla przedmiotowego zamówienia obejmuje Kontrakt nr 13:
a) budowa magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm z żeliwa sferoidalnego o łącznej długości 2003 m.
b) budowa odcinków przylączeniowych wodociągu o średnicy 200 mm z żeliwa sferoidalnego i łącznej długości 8,1 m,
c) przebudowa odcinka wodociągu o średnicy 300 mm i długości 18,5 m z żeliwa sferoidalnego na włączeniu magistrali do istniejącego wodociągu,
d) usunięcie istniejącego odcinka wodociągu o średnicy 300 mm o długości ok. 11 m w rejonie włączenia magistrali oraz odcięcie, zamulenie starej magistrali o średnicy 350 mm na odcinku ok. 1790 m,
e) budowa studni odwadniająco kontrolnych i odwadniająco neutralizujących betonowych o średnicy 1 500 mm - szt. 10 wraz z rurociągami odwadniającymi o średnicy 200 mm o długości 30,4 m z żeliwa sferoidalnego,
f) budowa komór zasuw - szt. 4,
g) budowa studni betonowych o średnicy 1 800 mm dla zaworów odpowietrzająco - napowietrzających - szt. 4
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) ISBN: 83-86774-30-4 (czerwona książka).
4. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robot, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

4. PRZEBIEG PRZETARGU
Oferty złożyło 5 oferentów. Wybrano ofertę z najniższą ceną.

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma,:
MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ul. Ludwika Waryńskiego 29 , 71-310 Szczecin
na kwotę netto 3 211 936,00 zł, z którą podpisano umowę.Prace budowlane

Prace budowlane zakończyły się 31.12.2014r

Jednostka Realizująca Projekt - Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Designed by Łukasz Chlebny