Dzis jest 01-10-2022r.

 Opis projektu

 Historia

     - Gmina Bodzechów

     - Gmina Kunów

     - MWiK

 Przetargi

 Promocja

 Ważne strony

 Kontakt

Licznik odwiedzin
225


Gmina KunówPRZETARG1. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

Dziennik Urzędowy UE Nr 2012/S 112 – 185462 z dnia 14.06.2012 r.

2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODZIELONY ZOSTAŁ NA CZĘŚCI:
CZĘŚĆ Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów
CZĘŚĆ Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka

4. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej porządkujących gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Kunów obejmujących wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ciśnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturą i pompowni przydomowych. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem obejmuje teren gminy Kunów. Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów obejmuje poza terenem gminy Kunów budowę kanału tłocznego na terenie Ostrowca Św. do miejsca włączenia Ostrowiec Św. ul. Kolonia Robotnicza.
Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka obejmuje poza terenem gminy Kunów budowę kanału tłocznego z przejściem przez tory PKP i włączeniem w m. Chmielów oraz budowę Pompowni P2 wraz z kanałami grawitacyjnym i tłocznym w m. Bieliny na terenie gminy Bodzechów.
Zakres przedmiotu zamówienia realizowanego przez Gminę Kunów obejmuje wykonanie następujących robót:
3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wymysłów.
a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur polipropylenowych PP SN-8kPa na kanale KS1 – KS5 o D=250 mm długości 2.900 mb, i D=200 mm długości 3.960 mb;
b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanale RT1 – RT5 o D=75-125 mm długości 2.440 mb;
c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4, P5 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,1 – 4,0 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Trzy przepompownie (P1,P2, P3) wyposażone będą w przewoŸny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni.
d) pompownie przydomowe – 2 szt. (Janik, Wymysłów) P8 i P9 ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 244 mb włączonych do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku ( 6 zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji ).
Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe betonowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;
e) studnie kanalizacyjne - standardowe , betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne, zlokalizowane w środku pasa ruchu;
f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe. Przejścia w drogach powiatowych, gminnych i rowach wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach osłonowych (400 – 600 mm).
Na terenie realizowanej inwestycji wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach stalowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni, poprzez wykorzystanie bezpośredniej transmisji danych z pracy podstawowych urządzeń kontrolnych.
Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:
a) obustronna transmisja danych - odczytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,
b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) i sterowanie pracy pomp. c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.
Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp i włamań. Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 8 km od przepompowni.
Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz dla odbiorcy ścieków MWiK w Ostrowcu Św. Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR
2.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej – Boksycka.
a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur PCV-U SDR 34-8 kPa o połączniach kielichowych o D=200 mm długości 6.932 mb;
b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanale RT1 – RT3 o D=90 – 110 mm długości 1.167 mb;
c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,3 – 7,5 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownie wyposażone w zbiorniki retencyjne o pojemności 3, 20 i 53 m3. Przepompownia nr 1 wyposażona będzie w przewoŸny agregat 7 prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przepompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z tzw. czynną rezerwą, wyposażone w zawór płuczący lub obieg płuczący, zasuwy winny posiadać przedłużenie trzpieni (obsługa z poziomu terenu), kraty bezpieczeństwa i kominek wentylacyjny z filtrem.
Przepompownie będą zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafą sterującą z możliwością zasilania z przenośnych agregatów prądotwórczych. Przepompownia P1 wyposażona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczeń z Gminą Bodzechów.
Infrastruktura przepompowni : ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtką, teren wyłożony kostką betonową, teren od strony właścicieli posesji obsadzony zielenią średnią - tuje wys. 60, - 70 cm w ilości 10 szt. na każdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuować tabliczki docelowe opisowe z emblematami unijnymi;
d) pompownie przydomowe – 2 szt. w m. Boksycka ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 40 mb do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji). Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;
e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne zlokalizowane w środku pasa ruchu;
f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe.
Przejścia pod torami PKP i w drodze krajowej Nr 9 wykonać przewiertem poziomym sterowanym hydraulicznie, w drogach powiatowych i gminnych wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach osłonowych (300 – 600 mm). Przewiert pod torami wykonać zgodnie z warunkami PKP.
Na terenie zadania wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach wykonanymi zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni.
Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:
a) obustronna transmisja danych - odpytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,
b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),
c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.
Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp i włamań – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp. Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 6 km od przepompowni.
Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz zakładu eksploatującego kanalizację sanitarną w gminie Bodzechów. Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR

5. PRZEBIEG PRZETARGU
Oferty złożyło 14 oferentów. Oferty wybrane na poszczególne części złożone zostały zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wybrano oferty na poszczególne części z najniższymi cenami.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na część Nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów

KONSORCJUM:
1. ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO. ADAM BORCUCH
UL. ORLA 3, 27-400 OSTROWIEC ŚW. - Pełnomocnik

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE
„EKOINSTAL” CZESŁAW GŁAZEK,
BOKSYCKA 135, 27-415 KUNÓW - Partner

3. PRZEDSIĘBIORSTWO -HANDLOWO-USŁUGOWE
„MAKO” S.C.G. & K. GLIBOWSKI - Partner
UL. GRABOWIECKA 43, 27-400 OSTROWIEC ŚW.
Cena oferty wynosi – 3.313.705,36 zł brutto

Na część Nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka
KONSORCJUM:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO -HANDLOWO-USŁUGOWE
„MAKO” S.C.G. & K. GLIBOWSKI – Pełnomocnik
UL. GRABOWIECKA 43, 27-400 OSTROWIEC ŚW.

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE
„EKOINSTAL” CZESŁAW GŁAZEK - Partner
BOKSYCKA 135, 27-415 KUNÓW

3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE
„MAXBUD” MICHAŁ BORCUCH - Partner
UL. GOŚCINIEC 9, 27- 400 OSTROWIEC ŚW.
Cena oferty wynosi – 3.688.744,86 zł brutto
Z wybranymi wykonawcami uzgodniono harmonogramy realizacji robót oraz w dniu 03-09-2012r. podpisano umowy.Prace budowlaneZaawansowanie prac przy budowie kanalizacji w poszczególnych miejscowościach na koniec 2012r jest następujące:
- Wymysłów - 71,1 %
- Boksycka - 31,5 %

W dniu 4 lutego 2013r podpisano aneks do umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzający projekt Kunowa o zadanie – Zakup urządzenia do monitoringu i inspekcji rur i kanałów. Urządzenie ma być zabudowane na samochodzie dostawczym. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu dostarczył urządzenie w dniu 3 czerwca 2014r o wartości brutto 298 599,72 zł.Prace budowlane w miejscowości Wymysłów zakończyły się 30.12.2013r a w miejscowości Boksycka 31.12.2014 r.

Jednostka Realizująca Projekt - Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Designed by Łukasz Chlebny