Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 16-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13201


Informacja dla PRZEDSI?BIORCW

Ogoszenie koronawirus
2020-05-19

Wane informacji dla przedsibiorcw z terenu Gminy Bodzechw Uchwaa w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci przedsibiorcw, ktrych pynno finansowa ulega pogorszeniu w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu ...

wicej...


Wytyczne Ministra Klimatu i G?wnego Inspektora Sanitarnego

Ogoszenie koronawirus
2020-04-16

w sprawie postpowania z odpadami wytwarzanymi w czasie wystpowania zakae koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowa na wywoywan przez niego chorob COVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii) Szczegy poniej: Kliknij tutaj, aby pobra wytyczne ws. ...

wicej...


Drodzy nasi Wychowankowie, Szanowni Rodzice!

Ogoszenie koronawirus
2020-04-07

Za spraw epidemii koronawirusa, ktry swym zasigiem obj cay wiat na niespotykan dotd skal, kolejny tydzie uczniowie maj wolne od zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nie mamy te w obecnej sytuacji ...

wicej...


Biblioteka i ?wietlice zawieszaj? dzia?alno??

Ogoszenie koronawirus
2020-04-06

W zwizku z koniecznoci podjcia natychmiastowych dziaa majcych na celu przeciwdziaanie i zapobieganie rozprzestrzeniania si wirusa SARS CoV- 19 i choroby zakanej COVID-19, Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, z siedzib ...

wicej...


Informacja

Ogoszenie koronawirus
2020-04-02

W zwizku z koniecznoci natychmiastowego podjcia dziaa majcych na celu przeciwdziaanie i zapobieganie rozprzestrzeniania si wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakanej COVID-19 wywoanej tym wirusem na terenie Gminy Bodzechw, a take ...

wicej...


APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA ZAINSTALUJ!

Ogoszenie koronawirus
2020-03-30

WYSANIE ZDJCIA ZAMIAST WIZYTY POLICJANTW JESTE OBJTY KWARANTANN DOMOW? ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE SPECJALN APLIKACJ MINISTERSTWA CYFRYZACJI Szczegy poniej.

wicej...


Polecenie Wojewody ?wi?tokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie podejmowania dziaa informacyjnych. Szczegy poniej.

wicej...


Polecenie Wojewody ?wi?tokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie zamknicia placwek edukacyjnych w zwizku z epidemi COVID-19 Szczegy poniej.

wicej...


Aplikacja Kwarantanna Domowa

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

Zapoznaj si z ulotk dotyczc aplikacji Kwarantanna Domowa. Szczegy poniej.

wicej...


Akcja #ZaporaDlaKoronawirusa

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu witokrzyskim zachca do udziau w akcji #ZaporaDlaKoronawirusa. Szczegy poniej.

wicej...


Ulotki informacyjne dotycz?ce kwarantanny

Ogoszenie koronawirus
2020-03-23

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu w. przesa ulotki informacyjne dot. kwarantanny. Szczegy poniej.

wicej...


Apel Lekarzy

Ogoszenie koronawirus
2020-03-23

o bardzo cise przestrzeganie zalece Ministerstwa Zdrowia i Gwnego Inspektora Sanitarnego Szczegy poniej.

wicej...


Informacja

Ogoszenie koronawirus
2020-03-19

Osoby potrzebujce pomocy zwaszcza ludzie starsi, samotni i niepenosprawni, a take objte przez suby sanitarne kwarantann w celu udzielenia niezbdnej pomocy mog kontaktowa si telefonicznie: - w godzinach 7.00 – ...

wicej...


Tryb pracy Urz?du Gminy Bodzechw w okresie stanu zagro?enia epidemicznego

Ogoszenie koronawirus
2020-03-16

Zarzdzenie Nr V/33/2020 WJTA GMINY BODZECHW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu pracy Urzdu Gminy Bodzechw w okresie stanu zagroenia epidemicznego. Szczegy poniej.

wicej...


Obowi?zkowa kwarantanna dla osb powracaj?cych do Polski

Ogoszenie koronawirus
2020-03-16

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu w. w trosce o zdrowie mieszkacw powiatu ostrowieckiego informuje o obowizkowej kwarantanny dla osb powracajcych do Polski. Szczegy poniej.

wicej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny