STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56105Budowa konstrukcji stalowej anteny na dzia?ce 85/3 w Podszkodziu

Ogoszenie oglne
2008-04-28

Ostrowiec w. 23.04.2008r
SOEK 7624/01/08

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczciu postpowania i wystpieniu do organw wspdziaajcych


Zgodnie z art. 49 i art.61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1971, ze zm.) oraz art. 46a ust.1,ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62,poz. 627 z pn. zm.),
zawiadamiam
e po zoeniu wniosku z dnia 11 marca 2008r. przez Ryszarda Wicaszka, zostao wszczte postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na budowie:
konstrukcji stalowej anteny i zainstalowaniu radiostacji amatorskiej z antenami na dziace nr 85/3 w miejscowoci Podszkodzie.

Poniewa w powyszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 ze zmianami) oraz art. 49 kpa wniosek ten zosta podany do publicznej wiadomoci przez obwieszczenie na tablicy Ogosze Urzdu Gminy Bodzechw oraz na stronie internetowej.

Kadej ze stron tego postpowania przysuguje uprawnienie wynikajce z art.10 Kodeksu postpowania administracyjnego do czynnego w nim udziau w kadym jego stadium. Strona postpowania moe w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia zapozna si z aktami sprawy oraz wypowiedzie si co do zebranych dowodw i materiaw.

Wgld w akta sprawy nie jest obowizkowy.
Zgodnie z art.48 ust. 2 pkt. 1 ustawy prawo ochrony rodowiska oraz 3 ust.1 pkt. 61 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia w niniejszej sprawie wydaje si po uzgodnieniu z nastpujcymi organami:
- Starost Ostrowieckim , ul. Iecka 37,27-400 Ostrowiec w.,
- Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. ul. Smolna 3 w Ostrowcu w.

Wobec powyszego rozstrzygnicie sprawy nastpi niezwocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny