STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54025ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogoszenie oglne
2012-05-09

Gmina Bodzechw zaprasza do skadania ofert na wykonanie zamwienia.

Przedmiotem zamwienia jest nadzr robt elektrycznych zadania obejmujcego budow 38 szt. przydomowych przepompowni ciekw i 20 szt. sieciowych przepompowni ciekw w ramach projektu pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap II, wspfinansowanego ze rodkw Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Obowizki inspektora nadzoru okrelaj przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Nadzr obejmuje dokonywanie wszelkich uzgodnie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym koordynacj prac z Zakadem Energetycznym ( m.in. odbiory robt).

Orientacyjny czas trwania robt: od czerwca br. do 30.12.2014.

Propozycje cenowe naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem ,,Nadzr robt elektrycznych w ramach projektu pn. ,,Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap II” do dnia 24.05.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Otwarcie ofert nastpi 24.05.2012r. o godz.10.30.
Oferty powinny zawiera proponowan cen oraz numer uprawnie zawodowych , REGON, NIP, a take numer wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS.
Szczegowe informacje dot. przedmiotu zamwienia mona uzyska pod te. /041/265-38-38 wew. 35 lub w pok. Nr 1.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny