STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18706Publiczne Gimnazjum w Szewnie prowadzi nabr uczniw do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.

Ogoszenie oglne
2012-04-16

Publiczne Gimnazjum w Szewnie informuje, e prowadzi nabr uczniw do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.

SZKOA OFERUJE UCZNIOM:
- bezpatny dojazd do szkoy,
- cykl zaj integracyjnych dla pierwszoklasistw m.in. zawody sportowe, rajdy i wycieczki,
- korzystanie z obiadw w stowce,
- moliwo zakupw w sklepiku uczniowskim,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych i sprztu multimedialnego,
- bezpatn nauk pywania dla uczniw klas drugich w ramach lekcji wychowania fizycznego,
- uprawianie koszykwki, siatkwki, piki nonej, piki rcznej i korzystanie z siowni w ramach lekcji wychowania fizycznego,
- udzia w zajciach Szkolnego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego Szewna,
- rozwijanie zainteresowa w koach przedmiotowych,
- ciekawe zajcia pozalekcyjne- koo artystyczne, koo teatralne, koo szachowe, koo dziennikarskie, zesp wokalny,
- zajcia z jzyka angielskiego w ramach programu „Youngster”,
- udzia w konkursach recytatorskich i ortograficznych,
- moliwo uzupeniania wiedzy w zespoach wyrwnawczych,
- redagowanie gazetki szkolnej „Luzak”,
- udzia w wycieczkach oraz sobotnio-niedzielnych rajdach pieszych, organizowanych w ramach koa turystyczno-krajoznawczego,
- udzia w wydarzeniach kulturalnych w muzeum, kinie lub BWA oraz na terenie szkoy, w tym w spektaklach profilaktycznych,
- spotkania z ciekawymi ludmi ze wiata polityki, kultury, sportu,
- szkolenia z ratownictwa medycznego,
- przygotowanie do egzaminw na kart rowerow i motorowerow oraz moliwo ich zdawania na terenie szkoy,
- organizowanie i udzia w ciekawych imprezach szkolnych,
- udzia w zajciach z doradztwa zawodowego,
- wspprac ze szkoami ponadgimnazjalnymi- udzia w konkursach, zawodach, lekcjach otwartych i dniach otwartych,
- zajcia z logoped,
- zajcia rewalidacyjne,
- korzystanie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w szkole przez psychologa i pedagoga z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
- udzia w dyskotekach z wykorzystaniem najnowszego typu sprztu owietleniowego i technicznego, organizowanych pod nadzorem nauczycieli, rodzicw i policji.
OSIGNICIA UCZNIW:
- z czci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego szkoa mieci si w obszarze szkoy sukcesu, a w czci matematyczno - przyrodniczej jest szko wspierajc, czyli jej efektywno jest ponadprzecitn,
- 12 laureatw wojewdzkich konkursw przedmiotowych,
- wyrnienie w oglnopolskim konkursie plastycznym,
- II miejsce w wojewdzkim konkursie „Liga Ortografii",
- I miejsce w powiecie w „Olimpiadzie zdrowego stylu ycia",
- III miejsce w powiecie w „Turnieju Wiedzy Poarniczej",
- II miejsce w wojewdztwie w konkursie recytatorskim,
- laureat Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego,
- II miejsce w wojewdztwie w pice siatkowej chopcw,
- I miejsce w powiecie w druynowym tenisie stoowym dziewczt i chopcw,
- I miejsce w powiatowych sztafetowych biegach przeajowych.

Szstoklasisto!
Trzy lata spdzone w Publicznym Gimnazjum w Szewnie nie bd dla Ciebie straconym czasem!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny