STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18609Obwieszczenie o budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW ka?da

Ogoszenie oglne
2012-04-11

Ostrowiec w. , dn. 06.04.2012 r.
TI.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE
WJTA GMINY BODZECHW
z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zm.) oraz art. 8 i 21 ust.2 pkt 9, art.33, art.34, art.35, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.) zawiadamiam, e na wniosek: PPC Pompy Jarosaw Przysucha z/s Drzenkowice 3, 27-440 mielw – zostao wszczte postpowanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsiwzicia polegajcego na ,,Budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, zlokalizowanych na dziakach o nr ew. 61, 64, fundament + wiee oraz dz. nr 65, 63, 62 60, 6 (oddziaywanie wirnika) i posadowienie niezbdnej infrastruktury technicznej tj. stacji transformatorowej, przycza energetycznego, drogi dojazdowej w obrbie miejscowoci Romanw gm. Bodzechw”.

Planowana inwestycja naley do przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko wymienionych w 3 ust.1 pkt. 6 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pn. zm.). Organem waciwym do wydania decyzji koczcej postpowanie jest Wjt Gminy Bodzechw. Organami pomocniczymi waciwymi do wydania opinii w przedmiocie obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i zakresu ewentualnego raportu s; Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Kielcach oraz Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu w. Poniewa w powyszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.) oraz art. 49 Kpa, informacja o wszczciu postpowania zostaa podana do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.ugb.pl, na tablicy ogosze tutejszego urzdu, oraz na tablicy ogosze w miejscowociach Romanw - gmina Bodzechw, Okrglica, Ruchw, Sadowie - gmina Sadowie. Zawiadomienie uwaa si za dokonane po upywie 14 dni od dnia publicznego ogoszenia.

Strony mog w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 06.04.2012 do dnia 27.04.2012 r.) zapozna si z aktami sprawy wyoonymi do wgldu w Urzdzie Gminy Bodzechw z/s ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. – pokj nr 16 w godz. od 7 do 15. Uwagi i wnioski mona skada w formie pisemnej na adres – Urzd Gminy Bodzechw – ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w., ustnie do protokou w siedzibie urzdu - pokj nr 16 , i w formie elektronicznej na adres: urzad@ugb.pl.
Uwagi i wnioski zoone po upywie terminu pozostawia si bez rozpatrzenia.

Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny