STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18664Od 1.05.2012 r. zmianie ulega wysoko?? cen i stawek za dostarczon? wod?

Ogoszenie oglne
2012-04-10

Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie informuje, e od 1.05.2012 r. zmianie ulega wysoko cen i stawek za dostarczon wod obowizujcych na terenie Gminy Bodzechw w okresie od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r.

Taryfowe grupy odbiorcw usug.
Uwzgldniajc zrnicowanie kosztw zaopatrzenia w wod dokonano podziau odbiorcw usug wodocigowych na nastpujce taryfowe grupy odbiorcw usug.

Lp. / Symbol taryfowej grupy odbiorcw usug / Charakterystyka taryfowej grupy odbiorcw usug /

1 ZWLiB
Grupa I Zaopatrzenie w wod ludnoci i jednostek budetowych;
gospodarstwa domowe i cele socjalne, Samodzielny Zakad Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, jednostki budetowe owiaty, kultury i kultury fizycznej, wsplnoty mieszkaniowe, Gmina na cele p. po. i zdroje uliczne

2 ZWPiU
Grupa II Przedsibiorstwa, zakady, spki, spdzielnie, przemys rolno-spoywczy i podmioty gospodarcze prowadzce dziaalno produkcyjn, handlow, usugow, pozostae jednostki budetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w punkcie 1

3 ZWLiB
Grupa III Zaopatrzenie w wod ludnoci i jednostek budetowych dla odbiorcw usug rozliczanych na podstawie przepisw dotyczcych przecitnych norm zuycia wody.

4 ZWLiB
Grupa IV Zaopatrzenie w wod ludnoci i jednostek budetowych dla odbiorcw korzystajcych z lokali w budynkach wielolokalowych.

Wysoko stawek opaty staej za dostarczan wod w wartociach netto

Taryfowe grupy odbiorcw / Stawka opaty abonamentowej
I 2,45 z/m-c
II 3,50 z/m-c
III 2,40 z/m-c
IV 2,00 z/m-c

Wysoko cen za dostarczon wod w wartociach netto

Taryfowe grupy odbiorcw / Wyszczeglnienie / Cena
Stawka opat / Jednostka miary

ZWLiB Grupa I Cena za dostarczan wod 3,55 z/m³
ZWPiU Grupa II Cena za dostarczan wod 4,93 z/m³
ZWLiB Grupa III Cena za dostarczan wod 3,55 z/m³
ZWLiB Grupa IV Cena za dostarczan wod 3,55 z/m³


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny