STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55914Informacja w sprawie towarw ro?linnych wywo?onych z RP do Federacji Rosyjskiej

Ogoszenie oglne
2008-04-04

W dniu 18 stycznia 2008 r. podpisane zostao porozumienie pomidzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w zakresie kwarantanny rolin przy eksporcie rolin i produktw rolinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej, znoszce obowizujce od dwu lat ograniczenie importu towarw rolinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Wykaz towarw, w odniesieniu do ktrych ograniczenie zostao zniesione, dostpny jest na stronie: www.piorin.gov.pl.

Zgodnie z przyjtymi ustaleniami, strona rosyjska bdzie akceptowa polskie towary wymienione w wykazie z towarzyszeniem wiadectw fitosanitarnych
wystawionych przez Pastwow Inspekcj Ochrony Rolin i Nasiennictwa, jeeli przesyki zostan po kontroli fitosanitarnej przedstawione do odprawy w polskim urzdzie celnym lub bd eksportowane przez eksporterw upowanionych do stosowania uproszczonej procedury celnej na podstawie pozwolenia wydanego przez polskie organa celne.

Polskie wiadectwa fitosanitarne towarzyszce przesykom, przedstawione organom
celnym innym ni polskie, nie bd przez stron rosyjsk honorowane.
Wwz na terytorium Federacji Rosyjskiej przesyek z polskim wiadectwem fitosanitarnym dozwolony jest przez punkty wyznaczone przez stron rosyjsk. Wykaz wyznaczonych rosyjskich punktw wwozu dostpny jest na stronie: www.piorin.gov.pl.
Eksporterzy zgaszajcy przesyk do kontroli fitosanitarnej do Pastwowej Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa obowizani s do przedoenia, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, pozwolenia importowego, wydanego przez stron rosyjsk oraz urzdowego tumaczenia tego dokumentu. Kontrola fitosanitarna prowadzona bdzie w odniesieniu do towarw wymienionych w pozwoleniu importowym oraz na zasadach okrelonych w tym dokumencie.

Po wystawieniu wiadectwa fitosanitarnego przesyka bdzie plombowana przez inspektora Pastwowej Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa, a nastpnie wraz ze wiadectwem bdzie przedstawiana polskim organom celnym. Organ celny po dokonaniu kontroli bdzie na wiadectwie potwierdza pieczci, e przedstawiony dokument jest oryginalny oraz e zawarto przesyki nie zostaa zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Nastpnie organy celne bd na przesyk nakada wasne zamknicia celne. W przypadku przesyek wywoonych przez eksporterw upowanionych do stosowania uproszczonej procedury celnej czynnoci, te wykonywa bdzie sam eksporter.
W przypadku pyta lub wtpliwoci naley skontaktowa si z waciwym terenowo Wojewdzkim Inspektoratem Ochrony Rolin i Nasiennictwa lub jego oddziaem (spis wojewdzkich inspektoratw i oddziaw dostpny jest na stronie: www.piorin.gov.pl).
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny