STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49000Sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej stanowi?cej w?asno?? Gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2011-09-19

WJT GMINY BODZECHW
z/s w OSTROWCU WITOKRZYSKIM UL. MIKOAJA REJA 10
tel. 041 265 38 38, fax. 041 265 54 40

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 38 ust.2 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pn. zm.) oraz 6 ust.4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z pn. zm. ) w zwizku z wykonaniem Uchway Nr XI/43/2007 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 21 wrzenia 2007 r. w sprawie sprzeday nieruchomoci w soectwie Bodzechw i zarzdzeniem Nr III/107/2011 Wjta Gminy Bodzechw z dnia 14 wrzenia 2011 roku w sprawie ustalenia warunkw przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzeda nieruchomoci,

ogasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda

nieruchomoci niezabudowanej stanowicej wasno Gminy Bodzechw pooonej w miejscowoci Bodzechw, oznaczonej jako dziaka nr 875/14 o powierzchni 0,1778 ha objtej ksig wieczyst KW Nr KI1O/00037942/3 prowadzon przez Wydzia Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Ostrowcu witokrzyskim.

Opis nieruchomoci:

Nieruchomo pooona jest w centralnej czci soectwa u zbiegu ulic Bagno i drogi wojewdzkiej nr 755 relacji Ostrowiec w. – Lublin. Dziaka ma ksztat nieregularny, dogodny dojazd- od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. Bagno), uzbrojenie w sie elektryczn, wodocigow, kanalizacyjn i gazow.

Potencjalny inwestor we wasnym zakresie zobowizany bdzie do uzyskania warunkw technicznych od gestorw sieci na wczenie planowanej inwestycji do istniejcej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczeglne media.

Jak wynika z mapy sytuacyjno-wysokociowej przez dziak nr 875/14, wzdu granicy poudniowej przebiega wodocig i kolektor sanitarny, natomiast wzdu granicy pnocnej kabel energii elektrycznej i kabel telekomunikacyjny. Nabywca nieruchomoci bdzie zobowizany do nieodpatnego udostpnienia gruntu subom eksploatacyjnym infrastruktury technicznej w przypadku przeprowadzania konserwacji, napraw, obsugi lub ewentualnej przebudowy. Poza tym nieruchomo nie jest przedmiotem innych obcie lub zobowiza.
Teren, na ktrym zlokalizowana jest przeznaczona do sprzeday nieruchomo nie jest objty planem zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym „Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechw” teren, na ktrym znajduje si przedmiotowa nieruchomo opisany zosta jako „1.3.- obszary zabudowy mieszkaniowej z koncentracj usug publicznych”. Zgodnie z decyzj Wjta Gminy Bodzechw o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2011r. nieruchomo przeznaczona jest pod budow budynku handlowo-usugowego brany spoywczo-przemysowej oraz publicznego zjazdu z drogi gminnej. Sprzedajcy dopuszcza inne zagospodarowanie nieruchomoci pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji.


Warunki przetargu:
1. Cena wywoawcza nieruchomoci – netto 57 750,00 z (sownie zotych: pidziesit siedem tysicy siedemset pidziesit 00/100) .

2. Wadium ustalone na poziomie 10% ceny wywoawczej: 5 775,00 z (sownie zotych: pi tysicy siedemset siedemdziesit pi 00/100) naley wnie w pienidzu - przelewem na konto Urzdu Gminy Bodzechw B.S. w Ostrowcu w. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003
3. Wadium w pienidzu PLN naley uici do dnia 20.10.2011r. do godz. 12.00 (decyduje data dowodu zapaty, ale rodki musz znajdowa si fizycznie na wskazanym koncie w dniu otwarcia ofert)
4. Cena wywoawcza do przetargu jest cen netto nieruchomoci. Sprzeda nieruchomoci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.
5. Pisemne oferty naley skada w zamknitych kopertach w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw z/s w Ostrowcu witokrzyskim ul. Mikoaja Reja 10, w terminie do dnia 20.10.2011r. do godz. 12.00.
6. Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierowa si bdzie nastpujcymi kryteriami:
1) oferowana cena nabycia - 90%
2) termin i sposb zagospodarowania nieruchomoci – 10%
7. Warunki zagospodarowania nieruchomoci i okrelone w ofercie przetargowej uznane przez komisj przetargow jako najistotniejsze zostan zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzeday nieruchomoci.

Maksymalny termin zakoczenia realizacji inwestycji – w cigu 5 lat od daty sprzeday nieruchomoci. Termin ten obowizuje take nastpcw prawnych nabywcy nieruchomoci (nabywcy wyonionego w przetargu). Oferent, ktry wygra przetarg bdzie zobowizany do zabezpieczenia nabytej nieruchomoci, w sposb terminie okrelonych w ofercie przetargowej poprzez zobowizanie si do uiszczenie kar pieninych (umownych) na rzecz Gminy:
- w przypadku zoenia przez Nabywc przed upywem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji, owiadczenia o odstpieniu od realizacji kara wynosi 20 000,00 z,
- po bezskutecznym upywie kadego kolejnego roku po ustalonym terminie realizacji inwestycji, wskazanego w ofercie przetargowej, liczonego od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomoci w formie aktu notarialnego kara wynosi 4000,00 z, nie wicej cznie ni 20 000,00 z.

Dokumentem wiadczcym o zakoczeniu realizacji inwestycji bdzie decyzja o pozwoleniu na uytkowanie wydana przez Starostwo Powiatowe lub owiadczenie Nabywcy o przystpieniu do uytkowania obiektu budowlanego ( po uprzednim zawiadomieniu Starostwa Powiatowego o zakoczeniu budowy i jeli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeli w pozwoleniu na budow nie zosta naoony obowizek uzyskania pozwolenia na uytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawiera:
1) Imi, nazwisko i adres oferenta albo nazw lub firm oraz siedzib jeeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, nr telefonu i faxu
2) w przypadku cudzoziemcw wymagane jest przedoenie zezwolenia na nabycie nieruchomoci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemcw (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z pn. zm.)
3) dat sporzdzenia oferty
4) owiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzee
5) koncepcj zagospodarowania terenu – oferent winien przedoy w formie graficznej i opisowej, w ktrej powinien wskaza m.in. rozmieszczenie przestrzenne budynku, rozwizania obsugi komunikacyjnej terenu. W przypadku zamierzenia wykonania innego rodzaju zabudowy ni okrelona w wydanej decyzji ustalajcej warunki zabudowy, naley okreli rodzaj zabudowy i spenienia pozostaych warunkw wynikajcych ze specyfikacji
6) oferowan cen (cena musi by wysza od ceny wywoawczej) i sposb jej zapaty
7) pisemne wskazanie terminu zakoczenia realizacji inwestycji
8) kopi dowodu wpaty wadium
9) pisemne zobowizanie si oferenta wobec Gminy Bodzechw do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej nieruchomoci, w sposb i w terminie okrelonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Gminy Bodzechw, w terminie wskazanym w jej pisemny wezwaniu, nastpujcych kar pieninych ( umownych):
– w kwocie 20 000,00 z - w przypadku zoenia przez Nabywc przed upywem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji, owiadczenia o odstpieniu od realizacji
- w kwocie 4000,00 z po bezskutecznym upywie kadego kolejnego roku po ustalonym terminie realizacji inwestycji, wskazanym w ofercie przetargowej, liczonym od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomoci w formie aktu notarialnego, nie wicej cznie ni 20 000,00 z.
oraz zobowizanie si do poddania si rygorowi egzekucji na podstawie art. 7771 pkt 5 kodeksu postpowania cywilnego
10) zobowizanie si oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedajcego tj. Gmin Bodzechw
11) zobowizanie si do udostpniania sieci gestorom
12) owiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzee
Koszty przygotowania i zoenia oferty oraz koncepcji zagospodarowania terenu ponosi oferent, koszty opat zwizanych z przeniesieniem prawa wasnoci ponosi kupujcy.

Otwarcie ofert i cz jawna przetargu odbdzie si w dniu 25.10.2011r. w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, ul. Mikoaja Reja 10 w sali nr 11 o godz. 12.00.

Osoby zainteresowane przetargiem przed zoeniem oferty powinny zapozna si ze szczegowymi warunkami przedmiotowego przetargu oraz dokumentami i informacjami dotyczcymi przedmiotu przetargu, ktre s do wgldu w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzdu Gminy Bodzechw, pokj nr 21 w godz. 7.00 do 15.00, od dnia publikacji ogoszenia.
Istnieje moliwo obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedajcym, tel. 041 265 38 38 w.44.

W przypadku uchylenia si nabywcy wyonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, ktrzy nie wygraj przetargu, wadium zostanie zwrcone w cigu 3 dni po zamkniciu przetargu – przelewem na wskazane konto.

Zastrzega si prawo zamknicia przetargu bez wybrania ktrejkolwiek z ofert i odwoania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W/w ogoszenie zamieszczone jest take na stronie internetowej www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Przetarg na zbycie w/w dziaki gruntu by przeprowadzony w dniu 05 lipca 2011r.


Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn

Ostrowiec w., 19.09.2011r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny