STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58787Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodw g?osowania

Ogoszenie wybory
2011-08-31

Obwieszczenie
Wjta Gminy BODZECHW
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych, o moliwoci gosowania korespondencyjnego przez wyborcw niepenosprawnych oraz wskazanie, ktre z obwodowych komisji wyborczych s wyznaczone przez wjta dla przeprowadzenia gosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 1 i art. 61a 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) podaje si do wiadomoci wyborcw informacj o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych, o moliwoci gosowania korespondencyjnego przez wyborcw niepenosprawnych oraz wskazanie, ktre z obwodowych komisji wyborczych s wyznaczone przez wjta dla przeprowadzenia gosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 9 padziernika 2011 r.


1*+ SOECTWO: BODZECHW - Bodzechw ul. Szkolna12 - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bodzechowie, tel. 41 - 264 37 55

2 SOECTWO: MIKW - Mikw ul. Szkolna 13 - Publiczna Szkoa Podstawowa w Mikowie, tel. 41 - 265 42 54

3* SOECTWA: BRONISZOWICE, KOSOWICE, MIRKOWICE, MYCHW KOLONIA, PODSZKODZIE, SZWARSZOWICE, SZYBY - Szwarszowice 20A - Publiczna Szkoa Podstawowa w Szwarszowicach,
tel. 41 - 33416 77

4* SOECTWO : SZEWNA - Szewna ul. Langiewicza 3 - Publiczne Gimnazjum w Szewnie, tel. 41- 265 41 25

5 SOECTWA: JDRZEJOWICE, MYCHW, WIRNA - Jdrzejowice 17A - wietlica Wiejska w Jdrzejowicach, tel. 693 800 461

6 SOECTWO: CHMIELW - Chmielw ul. Spacerowa 2 - Publiczna Szkoa Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie, tel.41-260 07 34

7* SOECTWA: NOWA DBOWA WOLA, STARA DBOWA WOLA, SARNWEK DUY, SARNWEK MAY - Sarnwek Duy 11 - Zesp Szk Publicznych w Sarnwku,
tel. 41- 262 09 89

8 SOECTWA: MAGONIE, SUDӣ - Sud 3 - Orodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Lene Kty” w Sudole,
tel. 41-263 03 77

9 SOECTWA: GODZIELIN, ROMANW - Godzielin 72B - wietlica Wiejska w Godzielinie, tel. 608 558 648

10 SOECTWA: PRZYBORW, WLKA BODZECHOWSKA - Przyborw 1 - Leniczwka „Sowia Gra” w Przyborowiu, tel. 41- 264 35 25

11 SOECTWA: DENKWEK, JDRZEJW - Jdrzejw 23 - Orodek Wsparcia Rodziny im. ks Marcina Popiela w Jdrzejowie, tel. 693-800-443

12 SOECTWO: GROMADZICE - Gromadzice ul. Szewieska 37 - Stranica OSP w Gromadzicach,
tel. 693 800 458

* obwody oznaczone tym symbolem, posiadaj lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborcw niepenosprawnych.
+ obwody oznaczone tym symbolem, zarzdzeniem Nr III/99/2011 Wjta Gminy BODZECHW z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celw gosowania korespondencyjnego, zostay wyznaczone dla celw gosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepenosprawni mog skada wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcw w obwodach gosowania dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych w terminie do dnia 25 wrzenia 2011 r. do Urzdu Gminy.
Wyborca niepenosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z pn. zm.) oraz wyborca, ktry najpniej w dniu gosowania koczy 75 lat, moe w terminie do 29 wrzenia 2011 r. zoy wniosek do Wjta Gminy o sporzdzenie aktu penomocnictwa do gosowania w jego imieniu.
Wyborca niepenosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych moe gosowa korespondencyjnie.

Uwaga!
W przypadku zgoszenia przez wyborc niepenosprawnego zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowanie za porednictwem penomocnika jest wyczone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcw, udzielenia penomocnictwa, gosowania korespondencyjnego oraz zawiadcze o prawie do gosowania mona uzyska w Urzdzie Gminy Bodzechw z siedziba w Ostrowcu witokrzyskim ul. M. Reja 10 , pokj nr 7 albo pod nr telefonw: (41) 265 38 38, 265 27 45 lub w formie elektronicznej, adres e-mail sg@ugb.pl .

Lokale wyborcze bd otwarte w dniu gosowania 9 padziernika 2011 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystpieniem do gosowania wyborca bdzie obowizany okaza obwodowej komisji wyborczej dowd osobisty lub inny dokument umoliwiajcy stwierdzenie tosamoci.

Wjt Gminy
Bodzechw
/–/ JERZY MURZYN


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny