STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55950Podr?nicy z Sarnwka na wakacyjnym szlaku

Ogoszenie oglne
2011-07-18

Wychodzc naprzeciw potrzebom dzieci, ktre chc odpocz od obowizkw szkolnych w sposb ciekawy i atrakcyjny, Publiczna Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w Sarnwku w dniach 27.06. – 08.07.2011r. przygotowaa dla nich ciekaw ofert zaj w ramach pkolonii. Celem gwnym byo zapewnienie bezpieczestwa, radosnego wypoczynku oraz dostarczenie podstawowych wiadomoci z zakresu profilaktyki uzalenie i zdrowego stylu ycia poprzez aktywny udzia w zajciach zorganizowanych na terenie szkoy i poza ni. Ponadto wszystkie dzieci otrzymyway dziennie 2 posiki: niadanie i obiad. Koszt pobytu sfinansowa uczniom GOPS w Bodzechowie.

Programem zostao objte 20 chtnych dzieci z klas I-VI. Treci programu byy dostosowane do moliwoci psychofizycznych uczniw szkoy podstawowej z uwzgldnieniem ich potrzeb indywidualnych. Zajcia odbyway si w godzinach: 8.00-13.00. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj zada byy nauczycielki ZSP w Sarnwku – Emilia Skiewicz i Beata Wanat, a nad sprawnoci organizacji czuwaa dyrektor ZSP w Sarnwku p. Hanna Dzibka.

Uczestnicy pkolonii ustalili regulamin pobytu, wybrano te nazw grupy - „Podrnicy”. Przeprowadzono z dziemi pogadank na temat: dobrodziejstw i zagroe wynikajcych z korzystania z Internetu. Zdobyy rwnie podstawowe informacje na temat alkoholu i nikotyny i ich wpywu na zdrowie czowieka. Uczyy si rozpoznawa , wyraa wasne uczucia i respektowa uczucia innych. Omwiono zasady bezpiecznego zachowania si w rodkach komunikacji publicznej oraz na basenie. Uczniowie bardzo chtnie brali udzia w zajciach sportowych, plastycznych czy komputerowych.

Dzieci zachwycone byy wycieczkami: do Ostrowca witokrzyskiego na basen, do biblioteki pedagogicznej na warsztaty pt: „Gdzie jest miejsce dla ciebie tym wieku zamtu, ksiko…” , kady z uczestnikw wykona samodzielnie ksieczk metod origami.

W rezerwacie Krzemionki zwiedziy podziemn tras turystyczn kopalni krzemienia pasiastego. Byy rwnie w mielowie w ywym Muzeum Porcelany, gdzie podczas warsztatw ceramicznych , wykonay z masy porcelanowej r
i otrzymay certyfikaty potwierdzajce jej samodzielne wykonanie. Dzieci zainspirowane swoj prac twrcz na wycieczce, w wietlicy spontanicznie robiy z plasteliny pikne kolorowe re. Wielk frajd sprawia wyprawa do lasu - przejadka dyliansem.

Dziki zorganizowanym zajciom uczniowie racjonalnie i z korzyci dla siebie spdzili wolny czas. Wpyny one take korzystnie na relacj szkoy z rodzicami, ktrzy mieli problemy z zapewnieniem opieki dzieciom podczas wakacji. W ten sposb szkoa przyczynia si do przeciwdziaania zym zachowaniom i demoralizacji dzieci. Tak zaplanowany wypoczynek na pewno zaprocentuje lepszymi efektami w nauce i popraw kontaktw midzy uczniami.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny