STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31834



Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym

Ogoszenie oglne
2011-03-07

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z pn. zmianami)

WJT GMINY BODZECHW
ogasza
OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacj zadania w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z pn. zmianami)

I. Rodzaj zadania:
Prowadzenie wietlicy rodowiskowej oraz zaj opiekuczo – wychowawczych dla dzieci i modziey w miejscowoci Jdrzejw

II. Wysoko rodkw publicznych przeznaczonych na realizacj zadania:
- 15.000,00 z (sownie: pitnacie tysicy zotych)

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana tej Organizacji, ktrej oferta zostanie wybrana, z zastrzeeniem ust. 4.
2. Umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty wyboru oferty. Jeeli z przyczyn lecych po stronie Organizacji /w szczeglnoci na skutek niedostarczenia przez Organizacj wymaganych dokumentw/ umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie pniejszym, Wjt Gminy Bodzechw moe przyzna dotacj w wysokoci niszej ni wskazana w ofercie – proporcjonalnej do czasokresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.
3. Wjt moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, dokona wyboru dwch lub wicej ofert dotyczcych realizacji tego samego zadania. W takim przypadku rodki przeznaczone przez Gmin Bodzechw na realizacj tego zadania zostan stosownie podzielone pomidzy dwie lub wicej Organizacji.
4. Wjt Gminy Bodzechw moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, odstpi od realizacji zada publicznych okrelonych w niniejszym ogoszeniu, informujc o powyszym Organizacje, ktrych oferty zostay wybrane w postpowaniu konkursowym oraz pozostaych uczestnikw konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
TERMIN:
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
WARUNKI:
- zadanie ma obejmowa mieszkacw gminy Bodzechw
Realizacja zadania obejmuje nastpujce priorytetowe przedsiwzicia:
Prowadzenie wietlicy rodowiskowej oraz zaj opiekuczo – wychowawczych dla dzieci i modziey w miejscowoci Jdrzejw, zgodnie z nastpujcymi standardami:
1) Organizacja czasu wolnego, rozwj zainteresowa, prowadzenie zaj informatycznych, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekcie jego sytuacji rodzinnej, pomoc w nauce i kryzysach szkolnych, organizacja wycieczek, prowadzenie zaj z zakresu przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym.
2) Czas prowadzenia zaj – minimum 30 godzin miesicznie.
3) Niezbdna dokumentacja pracy wietlicy obejmowa bdzie:
- dziennik zaj zawierajcy plan pracy wietlicy wraz z wykazem osb prowadzcych zajcia, list podopiecznych wraz z danymi personalnymi, wpisami dotyczcymi tematyki realizowanych zaj, list obecnoci na zajciach
- kserokopi uprawnie osb zatrudnionych do prowadzenia zaj w wietlicy.

V. Termin skadania ofert:
1. Oferty na realizacj zadania skada si do dnia 29 marca 2010 r. do godziny 15:00.
2. Oferty naley skada w kopercie zapiecztowanej i oznaczonej napisem „Konkurs na realizacj zadania w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym” osobicie – w Sekretariacie Urzdu Gminy w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. albo drog pocztow (przesyk kuriersk lub listem poleconym) na w/w adres Urzdu.
3. Oferty realizacji zadania publicznego skada si wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Do oferty naley doczy wymagane zaczniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sdowego lub inny dokument stanowicy o podstawie prawnej dziaalnoci organizacji (w wypadku jego braku naley doczy owiadczenie o przedoeniu takowego przed podpisaniem umowy)
- sprawozdanie z dziaalnoci za ostatni rok
- statut organizacji w przypadku zoenia innego dokumentu stanowicego o podstawie prawnej dziaania
- kopie dokumentw powinny by powiadczone za zgodno z oryginaem
Wnioski zoone w inny ni opisany sposb lub po terminie nie bd rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
TERMIN:
1. Weryfikacja formalna ofert przez powoan zarzdzeniem przez Wjta komisj konkursow nastpi w dniu 30 marca 2011 roku o godzinie 11.30 w Urzdzie Gminy Bodzechw, pok. Nr 11.
2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzdu Gminy Bodzechw, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw.
KRYTERIA:
Przy dokonywaniu wyboru oferty brane bd pod uwag :
1) moliwo powszechnego udziau dzieci i modziey zamieszkaych na terenie gminy Bodzechw oraz warto wychowawcza zaj,
2) moliwoci organizacyjne i kadrowe podmiotu skadajcego ofert, w tym kompetencje, kwalifikacje i dowiadczenia osb zaangaowanych do wykonania zadania,
3) kalkulacja kosztw realizacji zadania pod wzgldem celowoci, oszczdnoci oraz efektywnoci wykonania.

Nie bd brane pod uwag oferty:
1) niekompletne lub sporzdzone w inny sposb ni okrelony w ogoszeniu otwartego konkursu,
2) dotyczce innego zadania ni okrelonego w ogoszeniu otwartego konkursu

VII. Zrealizowane przez Gmin Bodzechw w biecym roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i zwizane z nim koszty, ze szczeglnym uwzgldnieniem wysokoci dotacji przekazanych organizacjom pozarzdowym i podmiotom, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pn. zmianami)

Rok 2011 – pierwsze zadanie tego typu
Rok 2010 – zadanie „Prowadzenie wietlicy rodowiskowej oraz zaj opiekuczo – wychowawczych dla dzieci i modziey w miejscowoci Jdrzejw” dotacja w wysokoci 15 000,00 z (sownie: pitnacie tysicy zotych).


Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn






Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny