STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31807Wyposa?enie sali lekcyjnej pod k?tem zapewnienia bezpiecze?stwa 6-latkom

Ogoszenie oglne
2011-02-07

Projekt wolontariacki: RADOSNA SZKOA –
wyposaenie sali lekcyjnej pod ktem zapewnienia bezpieczestwa 6-latkom

Projekt adresowany by do dzieci pochodzcych z rodzin z terenw popegeerowskich, obszarw zagroonych powodzi oraz o sabej kondycji finansowej. Celem projektu byo wyposaenie sali dydaktycznej w meble dostosowane do potrzeb dzieci 5, 6-cio letnich. Chcemy umili pobyt w szkole poprzez kolorowe, estetyczne, atwe w uyciu, a przede wszystkim bezpieczne meble. Koszt projektu wynosi 4504, 39 z

W zakresie wolontariuszy byo: posprztanie klasy, skrcenie mebli, ustawienie pomocy dydaktycznych oraz przygotowanie kcikw tematycznych. Wolontariusze zorganizowali rwnie konkurs plastyczny pt. „Moja nowa klasa".

Projekt zakoczylimy z kocem stycznia 2011, a jego efekty s nieocenione. Wierzymy, ze poprawilimy standard nauki, zachcilimy dzieci do aktywnego uczestniczenia w zajciach szkolnych, sprawilimy, e dzieci z radoci chc chodziy do szkoy. Zakupione meble s przyjazne rodowisku - co sprawio, e projekt ten ma take efekt ekologiczny. Zaleao nam na wczeniu rodzicw i dzieci w aranacj nowej sali oraz zwrceniu uwagi na potrzeby zmian w szkole. Jak wida projekt mia same plusy, ale najwiksz nagrod dla Nas by umiech i rado dzieci.

Motywacj i motorem napdzajcym Nas bya potrzeba zapewnienia dzieciom dobrych warunkw pobytu, sprawienie, aby dziecko z ochot i radoci uczszczao do szkoy. Wolontariat to dla Nas zwycistwo urokw czowieczestwa nad bezlitosn ekonomi i smutn egzystencj. Chcielimy pomc dzieciom, chcielimy robi to, co lubimy, a nie to, co musimy. Wierzymy, ze pomaganie wzmacnia - to najlepszy lifting dla ciaa, ducha i umysu.

Planowanie projektu zaczo si od rozmw z osob reprezentujc szko – dyrektorem mgr Jerzym Grzdzielem, wymienilimy spostrzeenia, pogldy, opinie, dyskutowalimy o tym, co wane, cenne, a co niepodane. Zdajemy sobie spraw, e chocia patrzymy na to sami, czsto widzimy, co innego. To najczciej nie za wola, lecz rnice w naszym dowiadczeniu, przyjtych wartociach, priorytetach yciowych powoduj, e chocia yjemy w tej samej rzeczywistoci, to odbieramy ja inaczej i formuujemy wobec niej odmienne oczekiwania. Uzgodnienie tych naszych "subiektywnych wiatw" byo naszym sukcesem. Na sukces ten zapracowali dyrektor szkoy Jerzy Grzdziel, nauczyciel koordynujcy projekt – Beata Zychnowska, rodzice beneficjentw i zesp wolontariuszy.

Chcielimy podzikowa za wsparcie, ch pomocy i gotowo oraz wierzymy, e to by pierwszy, ale nie ostatni projekt wolontariacki w naszej placwce.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny