STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54204Konkurs ofert na realizacj? zadania w zakresie pomocy spo?ecznej

Ogoszenie oglne
2010-05-18

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zmianami)

WJT GMINY BODZECHW
ogasza
OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacj zadania w zakresie pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zmianami)

I. Rodzaj zadania:
Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie ywnoci oraz odziey dla mieszkacw Gminy Bodzechw

II. Wysoko rodkw publicznych przeznaczonych na realizacj zadania:
- 5.000,00 z (sownie: pi tysicy zotych)

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana tej Organizacji, ktrej oferta zostanie wybrana, z zastrzeeniem ust. 4.
2. Umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty wyboru oferty. Jeeli z przyczyn lecych po stronie Organizacji /w szczeglnoci na skutek niedostarczenia przez Organizacj wymaganych dokumentw/ umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie pniejszym, Wjt Gminy Bodzechw moe przyzna dotacj w wysokoci niszej ni wskazana w ofercie – proporcjonalnej do czasokresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.
3. Wjt moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, dokona wyboru dwch lub wicej ofert dotyczcych realizacji tego samego zadania. W takim przypadku rodki przeznaczone przez Gmin Bodzechw na realizacj tego zadania zostan stosownie podzielone pomidzy dwie lub wicej Organizacji.
4. Wjt Gminy Bodzechw moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, odstpi od realizacji zada publicznych okrelonych w niniejszym ogoszeniu, informujc o powyszym Organizacje, ktrych oferty zostay wybrane w postpowaniu konkursowym oraz pozostaych uczestnikw konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
TERMIN:
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
WARUNKI:
- zadanie ma obejmowa mieszkacw gminy Bodzechw
Realizacja zadania obejmuje nastpujce priorytetowe przedsiwzicia:
- Caoroczne pozyskiwanie, magazynowanie i bezpatne wydawanie odziey osobom ubogim wytypowanym przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie
- magazynowanie i bezpatne indywidualne wydawanie ywnoci w ramach programu „pomoc ywnociowa dla najuboszej ludnoci UE” – Edycja 2010
- poprawa poziomu ycia osobom i rodzinom o niskich dochodach, proponowana forma pomocy pozwoli osobom ubogim na czciowe odcienie budetw, co pozwoli na zakup innych niezbdnych do ycia artykuw
- zapobieganie ubstwu wrd mieszkacw Gminy Bodzechw

V. Termin skadania ofert:
1. Oferty na realizacj zadania skada si do dnia 8 czerwca 2010 r. do godziny 15:00.
2. Oferty naley skada w kopercie zapiecztowanej i oznaczonej napisem „Konkurs na realizacj zadania w zakresie pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb” osobicie – w Sekretariacie Urzdu Gminy w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. albo drog pocztow (przesyk kuriersk lub listem poleconym) na w/w adres Urzdu.
3. Oferty realizacji zadania publicznego skada si wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4. Do oferty naley doczy wymagane zaczniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sdowego lub inny dokument stanowicy o podstawie prawnej dziaalnoci organizacji (w wypadku jego braku naley doczy owiadczenie o przedoeniu takowego przed podpisaniem umowy)
- sprawozdanie z dziaalnoci za ostatni rok
- statut organizacji w przypadku zoenia innego dokumentu stanowicego o podstawie prawnej dziaania
- kopie dokumentw powinny by powiadczone za zgodno z oryginaem
Wnioski zoone w inny ni opisany sposb lub po terminie nie bd rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
TERMIN:
1. Weryfikacja formalna ofert przez powoany zarzdzeniem przez Wjta Zesp Opiniujcy nastpi w dniu 9 czerwca 2010 roku o godzinie 13.30 w Urzdzie Gminy Bodzechw, pok. Nr 11.
2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzdu Gminy Bodzechw, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw.
KRYTERIA:
Przy dokonywaniu wyboru oferty brane bd pod uwag :
1) zgodno zoonej oferty z wymaganiami konkursowymi – oferty nie odpowiadajce wymogom formalnym nie bd rozpatrywane przez Zesp Opiniujcy,
2) moliwo realizacji zadania przez podmiot – posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry, rodkw rzeczowych, warunkw lokalowych i innych,
3) rzetelno przedstawionej kalkulacji kosztw,
4) ocena dotychczasowej wsppracy podmiotu z Gmin Bodzechw, (Organizacja, ktra nie wykonaa lub nienaleycie wykonaa zobowizania wynikajce z umowy dotacji na dany rok, nie moe otrzyma dotacji przez okres 3 kolejnych lat),
5) dotychczasowe dowiadczenia podmiotu w realizacji zada podobnego rodzaju

Nie bd brane pod uwag oferty:
1) niekompletne lub sporzdzone w inny sposb ni okrelony w ogoszeniu otwartego konkursu,
2) dotyczce innego zadania ni okrelonego w ogoszeniu otwartego konkursu,


Wjt Gminy Bodzechw

Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny