STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56124PG w Szewnie og?asza rekrutacj? dziewcz?t i ch?opcw do Klasy Sportowej o specjalno?ci pi?ka siatkow

Ogoszenie oglne
2010-05-10

Publiczne Gimnazjum w Szewnie ogasza rekrutacj dziewczt i chopcw z Rocznika 1997 do Klasy Sportowej o specjalnoci pika siatkowa na rok szkolny 2010/2011

Nabr do I klasy sportowej o profilu piki siatkowej w Gimnazjum w Szewnie odbdzie si 27 maja 2010 roku o godzinie 13.00 w hali sportowej przy ul. Langiewicza 3

Warunki przyjcia ucznia do klasy sportowej s nastpujce:

1. Dobre wyniki w nauce.
2. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi.
3. Pozytywne zaliczenie testu sprawnoci oglnej i specjalnej.
4. Wykazanie si ponadprzecitnymi uzdolnieniami ruchowymi.
5. Pisemna zgoda rodzicw lub prawnych opiekunw.
6. Wykazanie zainteresowa sportowych.

Szczegowe informacje mona uzyska pod szkolnym numerem telefonu 412654125

Sprawdzian predyspozycji sportowych, skada si bdzie z
a. sprawno oglna - prby
 - skok w dal z miejsca;
 - bieg „po kopercie”; (na czas)
 - wyskok dosiny.
b. technika
 - odbicie piki sposobem oburcz grnym;
 - odbicie piki sposobem oburcz dolnym;
 - zagrywka.

Klasa sportowa jest ofert dla uczniw uzdolnionych ruchowo, ktrzy opanowali ju podstawow technik gry w pik siatkow oraz dla dziewczt i chopcw, ktrzy nie maj dowiadczenia w treningach siatkarskich, ale posiadaj bardzo dobre warunki fizyczne.

Do klasy sportowej przyjmowane s rwnie dzieci mieszkajce poza obwodem PG w Szewnie.

Uczniowie maj zwikszon ilo godzin wychowania fizycznego.

Zajcia prowadzone s przez wykwalifikowan kadr.
Wszystkie zajcia sportowe ujte s w planie zaj dydaktycznym danej klasy tzw. planie lekcji.

W szkole funkcjonuje stowka szkolna oraz wietlica.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny