Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2692Bezpiecznie pracujesz - wypadku nie spowodujesz

Ogoszenie ogolne
2020-07-01

K O N K U R S

Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz

REGULAMIN KONKURSU

§1
TEMAT I CEL KONKURSU
1. Konkurs pod hasłem: "Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz”
2. Celem Konkursu jest:
- kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w rolnictwie;
- wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposób ich eliminacji;
- promocja bezpiecznej i zgodnej z zasadami BHP pracy w gospodarstwie rolnym;
- podnoszenie świadomości rolników w zakresie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
§2
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach z siedzibą przy ul. Wojska polskiego 65B, 25-389 Kielce.
2.Czas trwania Konkursu: 01.07.2020r. - 30.10.2020r.

§3
UCZESTNCY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy być właścicielem gospodarstwa rolnego na terenie województwa świętokrzyskiego i udokumentować w formie zdjęć min 3 rozwiązania ze swojego gospodarstwa przedstawiające wdrożone rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Jedno zdjęcie może dokumentować tylko jedno rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, którego rolnik jest właścicielem.
3. Zdjęcia powinny zostać nagrane na płytę CD w formacie JPG o rozdzielczości min. 300 dpi. Przesłanie zdjęć w formacie, którego Organizator nie będzie w stanie odtworzyć, będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
4. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem, który jednoznacznie określa i identyfikuje rozwiązanie, które rolnik wdrożył w swoim gospodarstwie i zgłasza do Konkursu.
5. Właściciel gospodarstwa może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające min 3 zdjęcia, a maksimum 6 zdjęć przedstawiających wdrożone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w swoim gospodarstwie.
6. Przesłane zdjęcia powinny przedstawiać wdrożone rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Rozwiązania mogą zabezpieczać przed:
• upadkami czyli udokumentować np. oznakowanie progów wejściowych, oznakowanie wystających elementów w budynkach gospodarskich, zabezpieczenia otworów stropowych, wykonanie barierek i poręczy przy schodach itp.,
• wkręceniem przez ruchome części maszyn,
• wypadkami z udziałem zwierząt gospodarskich.
7. Przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z płytą CD do OR KRUS w Kielcach lub najbliższej Placówki Terenowej w nieprzekraczającym terminie trwania Konkursu tj. do dnia 30.10.2020 (liczy się data wpływu zgłoszenia do Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS)

§5
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz załączeniu płyty CD z nagranymi zdjęciami opatrzonymi tytułem.
Formularz zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
2) adres zamieszkania Uczestnika Konkursu,
3) telefon kontaktowy,
4) adres E-mail,
5) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku - zdjęć, wykonanych w związku z realizacją Konkursu a także w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach we własnych działaniach promocyjno – informacyjnych.

§7
WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU I NAGRODY
1.Zdjęcia przesłane przez uczestników Konkursu spełniające wymagania formalne weryfikowane są przez członków Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
2.Komisja Konkursowa na podstawie oceny udokumentowanych zdjęciami innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań wdrożonych w gospodarstwie wyłoni laureatów Konkursu i przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu grudniu 2020r.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach oraz Placówkach Terenowych KRUS na terenie województwa świętokrzyskiego.
2.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: anna.suder@krus.gov.pl lub telefonicznie 41 348 19 40.
3.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu.
6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny