STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49336Bezpiecznie pracujesz - wypadku nie spowodujesz

Ogoszenie ogolne
2020-07-01

K O N K U R S

Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz

REGULAMIN KONKURSU

§1
TEMAT I CEL KONKURSU
1. Konkurs pod hasłem: "Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz”
2. Celem Konkursu jest:
- kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w rolnictwie;
- wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposób ich eliminacji;
- promocja bezpiecznej i zgodnej z zasadami BHP pracy w gospodarstwie rolnym;
- podnoszenie świadomości rolników w zakresie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
§2
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach z siedzibą przy ul. Wojska polskiego 65B, 25-389 Kielce.
2.Czas trwania Konkursu: 01.07.2020r. - 30.10.2020r.

§3
UCZESTNCY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy być właścicielem gospodarstwa rolnego na terenie województwa świętokrzyskiego i udokumentować w formie zdjęć min 3 rozwiązania ze swojego gospodarstwa przedstawiające wdrożone rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Jedno zdjęcie może dokumentować tylko jedno rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, którego rolnik jest właścicielem.
3. Zdjęcia powinny zostać nagrane na płytę CD w formacie JPG o rozdzielczości min. 300 dpi. Przesłanie zdjęć w formacie, którego Organizator nie będzie w stanie odtworzyć, będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
4. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem, który jednoznacznie określa i identyfikuje rozwiązanie, które rolnik wdrożył w swoim gospodarstwie i zgłasza do Konkursu.
5. Właściciel gospodarstwa może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające min 3 zdjęcia, a maksimum 6 zdjęć przedstawiających wdrożone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w swoim gospodarstwie.
6. Przesłane zdjęcia powinny przedstawiać wdrożone rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Rozwiązania mogą zabezpieczać przed:
• upadkami czyli udokumentować np. oznakowanie progów wejściowych, oznakowanie wystających elementów w budynkach gospodarskich, zabezpieczenia otworów stropowych, wykonanie barierek i poręczy przy schodach itp.,
• wkręceniem przez ruchome części maszyn,
• wypadkami z udziałem zwierząt gospodarskich.
7. Przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z płytą CD do OR KRUS w Kielcach lub najbliższej Placówki Terenowej w nieprzekraczającym terminie trwania Konkursu tj. do dnia 30.10.2020 (liczy się data wpływu zgłoszenia do Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS)

§5
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz załączeniu płyty CD z nagranymi zdjęciami opatrzonymi tytułem.
Formularz zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
2) adres zamieszkania Uczestnika Konkursu,
3) telefon kontaktowy,
4) adres E-mail,
5) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku - zdjęć, wykonanych w związku z realizacją Konkursu a także w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach we własnych działaniach promocyjno – informacyjnych.

§7
WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU I NAGRODY
1.Zdjęcia przesłane przez uczestników Konkursu spełniające wymagania formalne weryfikowane są przez członków Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
2.Komisja Konkursowa na podstawie oceny udokumentowanych zdjęciami innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań wdrożonych w gospodarstwie wyłoni laureatów Konkursu i przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu grudniu 2020r.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach oraz Placówkach Terenowych KRUS na terenie województwa świętokrzyskiego.
2.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: anna.suder@krus.gov.pl lub telefonicznie 41 348 19 40.
3.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu.
6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny