STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31678APEL

Ogoszenie oglne
2020-05-04

APEL witokrzyskiego Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostaoci rolinnych !!!

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje si wzrost liczby interwencji Stray Poarnej zwizanych z wypalaniem traw.

W ostatniej dekadzie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego odnotowano rednio 3 300 poarw traw rocznie.

Efektem wypalania s czsto niekontrolowane poary, skutkujce duymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami miertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowi ponad 90% wszystkich poarw k i lasw.

Dzieje si tak, poniewa w naszej wiadomoci wci funkcjonuje mit, e wypalanie traw poprawi jako gleby i jest swoistym rodzajem jej nawoenia i uyniania. Rolnicy nadal sdz, e ogie to „najtaszy herbicyd” do zwalczania chwastw. Nic bardziej bdnego!

Ogie nie tylko zabija yjce w trawie zwierzta i mikroorganizmy, ale take wyjaawia gleb. Przywrcenie po takich „praktykach” waciwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga czsto pracy wielu pokole lenikw i rolnikw!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarwno dla rodowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektw budowlanych. To czsto wstp do gronego poaru. Bo cho po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnite trawy w poczeniu ze zmiennymi wiatrami powoduj, e ogie dociera do zabudowa gospodarskich i obszarw lenych oraz do terenw o szczeglnie cennych walorach przyrodniczych (parkw narodowych i krajobrazowych, rezerwatw przyrody, obszarw chronionego krajobrazu i uytkw ekologicznych). Ponadto gsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliu drg, znacznie ogranicza widoczno. Sytuacja taka moe sta si przyczyn wielu kolizji i wypadkw komunikacyjnych.

Pamitajmy! Kady poar, a co za tym idzie kada interwencja stray sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane s w ostatecznym rozrachunku z Budetu Pastwa. Oznacza to, e cae spoeczestwo ponosi ciar finansowy walki z poarami traw.

Pamitajmy! W czasie gdy straacy s zadysponowani do akcji gaszenia poarw traw, k i nieuytkw, w tym samym czasie mog by potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratowa ycie. Gdzie trwa wycig z czasem. Gdzie o yciu czowieka decyduj minuty...

Pamitajmy! W wietle obowizujcego prawa (Art.131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala ki, pastwiska, nieuytki, rowy, pasy przydrone, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny - w szczeglnych przypadkach podlega karze pozbawienia wolnoci do 10 lat.

PAMITAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE! CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POARW GINIE OD KILKU DO KILKUNASTU OSB!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny