STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31607Informacja

Ogoszenie oglne
2020-04-20

Informujemy i zgodnie z 13 ust.1 pkt 2 ROZPORZDZENIA RADY MINISTRW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazw i zakazw w zwizku z wystpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 697) do odwoania wykonywanie zada przez urzd administracji publicznej lub jednostk organizacyjn wykonujc zadania o charakterze publicznym, moe podlega ograniczeniu polegajcym na wykonywaniu okrelonych zada przez ten urzd lub jednostk w sposb wyczajcy bezporedni obsug interesantw. Jednoczenie informujemy, i zgodnie z 13 ust.1 pkt 1 w/w rozporzdzenia wykonywane s wycznie zadania niezbdne do zapewnienia pomocy obywatelom, takie jak m.in.:
a) ewidencji ludnoci i dowodw osobistych;
b) pomocy spoecznej;
c) wiadczenia usug komunalnych;
d)administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczce m.in.:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
- decyzji o pozwoleniu na budow, sprzeciwu do zgoszenia robt budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na uytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pn. zm.5)),
e) ochrony rodowiska, w tym dotyczce:
- decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochro-nie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
- decyzji zezwalajcej na usunicie drzew lub krzeww wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

Ponadto informujemy, i wnioski mona skada poprzez wrzucenie ich do urny znajdujcej si przy wejciu do urzdu lub poprzez platform e-PUAP. Wszelkie formularze i wnioski mona pobra ze strony www.ugb.pl, zakadka Do pobrania - formularze i wnioski.
Kasa urzdu jest nieczynna. Wpat mona dokonywa przelewem lub w kasie Banku Spdzielczego (bank nie pobiera dodatkowych opat za wpaty na konto urzdu). Podajemy nr kont urzdu:

- podatki:
14-8507-0004-2001-0047-6733-0001

- oplata skarbowa, opata eksploatacyjna, opata adiacencka, za zajcie pasa drogowego, za uytkowanie wieczyste gruntu,trway zarzd nieruchomoci zabudowan, warunki zabudowy, zezwolenie na sprzeda alkoholu,budowa przyczy kanalizacyjnych, - udostpnienie danych osobowych, czynsz za obwody owieckie, utylizacja odpadw azbestowych, opata produktowa, oraz inne opaty lokalne:
05-8507-0004-2001-0047-6733-0066

- nalene udziay w podatku dochodowym, dotacje:
73-8507-0004-2001-0048-5474-0004

Opaty za wod, cieki i odpady komunalne naley uiszcza na indywidualne rachunki bankowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny