STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31819Najwa?niejsze zmiany dla beneficjentw/ wnioskodawcw ARiMR w czasie epidemii.

Ogoszenie oglne
2020-04-02

Najwaniejsze zmiany dla Wnioskodawcw oraz Beneficjentw otrzymujcych wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwizane z wejciem w ycie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorb zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19, bieg terminw przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczcych postpowa prowadzonych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna si,
a rozpoczty ulega zawieszeniu na ten okres.


Powysze rozwizanie umoliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie okrelonych w prawie krajowym terminw do dokonania czynnoci po zakoczeniu obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19.
Niezalenie od powyszego, wnioski o przyznanie patnoci na rok 2020 (patnoci bezporednie i patnoci w ramach PROW 2014-2020) skadane w 2020 roku, powinny by skadane w terminach okrelonych dla tych patnoci.

WANE!

Pomimo zawieszenia biegu terminw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym cigu bdzie dya do terminowego rozpatrzenia Pastwa wnioskw oraz bdzie podejmowa stosowne dziaania w celu realizacji wszystkich swoich zada.
W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zrealizowania swoich zada jest uprawniona do kierowania do Pastwa pism, w tym m.in. wezwa w sprawach dotyczcych zoonych wnioskw. Naley jednak pamita, e termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/wzgldnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogoszenia zakoczenia stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19.
Nie ma przeszkd do tego, aby beneficjenci/rolnicy, ktrzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynnoci w zwizku ze zoonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeeli podmiot dopeni czynnoci do dokonania ktrych zosta wezwany albo wynika to
z innych zobowiza wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. bezporednio z treci umowy, warunkw okrelonych w decyzji warunkowej
o przyznaniu pomocy), czynnoci te bd uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.
Przypominamy rwnie o moliwoci przekazywania dokumentacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez platform ePUAP. W tym przypadku prosimy o zeskanowanie podpisanej dokumentacji i przesanie jej na adres skrzynki ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje jak zaoy profil zaufany i jak z niego korzysta znajduj si na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Szczegy dotyczce podpisywania dokumentu elektronicznie dostpne s pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Adresy skrytek ePUAP (dla osb, ktre posiadaj Profil Zaufany) oraz adresy e-mail do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla skadania owiadcze potwierdzajcych brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku
o przyznanie patnoci zoonego w roku 2019 - dostpne s na stronie https://www.arimr.gov.pl

WANE!

Z uwagi na stan zagroenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy okrelaj, e w okresie ww. stanw w stosunku do organu administracji pastwowej nie stosuje si przepisw o bezczynnoci oraz przepisw o nie zaatwieniu sprawy w terminie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny