STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56015Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych z programu "Mj Pr?d"

Ogoszenie oglne
2020-01-10

Szanowni Pastwo - Mieszkacy Gminy Bodzechw

Informuj Pastwa, e istnieje moliwo uzyskania dofinansowania do zakupu i montau instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mj Prd”.

Z programu mog skorzysta osoby fizyczne, ktre wybuduj instalacj fotowoltaiczn o mocy od 2 do 10 kWp suc do wytwarzania energii elektrycznej na wasne potrzeby. Dofinansowanie dotyczy tylko instalacji do zasilania istniejcych ju budynkw, a nie w trakcie budowy. Ponadto dofinansowanie mona uzyska na nowobudowan mikroinstalacj oraz na wybudowan, pod warunkiem, e rozpoczcie budowy nastpio po dniu 23 lipca 2019r., tzn. poniesiono pierwsze koszty kwalifikowane (data pierwszej faktury lub innego rwnowanego dokumentu ksigowego). Dofinansowanie nie jest przyznawane na rozbudow ju istniejcej instalacji. Maksymalne dofinansowanie jakie mona uzyska to 5 000 z zotych nie wicej jednak ni 50% kosztw kwalifikowanych. Do kosztw kwalifikowanych zalicza si koszty zakupu, montau, koszty odbioru i uruchomienia.

Dofinansowanie nie moe by udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych rodkw publicznych np. z funduszy gminnych lub z programu „Czyste powietrze”.

Koszt budowy mikroinstalacji mona jeszcze obniy poprzez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Z moliwoci odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej mog skorzysta podatnicy opodatkowujcy swoje dochody wedug skali podatkowej lub wedug jednolitej 19% stawki podatku oraz opacajcy ryczat od przychodw ewidencjonowanych.

Przykadowo zostaa wybudowana mikroinstalacja o mocy 3 kWp, ktrej koszt budowy wynis 14 500 z brutto. Skorzystano z dotacji w programie „Mj Prd” w kwocie 5 000 z. Pozosta kwot 9 500 z moemy w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczy od dochodu, co dla osoby rozliczajcej si wedug stawki podatkowej 17% daje kwot 1 615 z. Po uwzgldnieniu maksymalnego dofinansowania i skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej koszt opisanej instalacji wynisby jedynie 7 885z.

Uwaga: WYNKONAWCA MUSI BY CZYNNYM PODATNIKIEM VAT
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) informuje, e II nabr wnioskw na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mj Prd” rozpocznie si 13.01.2020 r.

Wicej informacji dotyczcych programu „Mj Prd” jak i ulgi termomodernizacyjnej mona znale na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.

Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny