STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58569REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA TRANSPORT I UTYLIZACJ? ODPADW AZBESTOWYCH

Ogoszenie program URZAD
2009-04-27

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJ PRAC ZWIZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJ ODPADW AZBESTOWYCH POCHODZCYCH Z BUDYNKW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE GMINY BODZECHW


Rozdzia I
POSTANOWIENIA OGLNE

1

1. Regulamin okrela zasady przyznawania osobom fizycznym, nie bdcym przedsibiorcami, dofinansowania na realizacj przedsiwzi polegajcych na transporcie i utylizacji odpadw azbestowych zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Bodzechw


2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gmin kosztw za realizacj zadania polegajcego na przetransportowaniu i unieszkodliwieniu przez skadowanie odpadw zawierajcych azbest, zgromadzonych na posesjach.


3. Pomocy udziela si osobom fizycznym, nie bdcym przedsibiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z pn. zm.).

4. Dofinansowanie przysuguje osobom fizycznym majcym tytu prawny do budynku/dziaki znajdujcych si na terenie Gminy Bodzechw, z zastrzeeniem e nieruchomo nie jest wykorzystywana na cele dziaalnoci gospodarczej.

5. W przypadku budynku/dziaki, do ktrych prawo wasnoci posiada kilka osb, naley doczy zgody wszystkich, pozostaych wspwacicieli na realizacj zadania.

6. W przypadku posiadania innego tytuu prawnego ni wasno, naley doczy zgod waciciela nieruchomoci na wykonanie prac.

7. Dofinansowanie na transport i utylizacj odpadw azbestowych otrzymuje si na podstawie przedoenia w Urzdzie Gminy Bodzechw kopii pisma stwierdzajcego zgoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu w. oraz na podstawie zoonego wniosku o dofinansowanie.

8. Kwota dofinansowania wyliczana bdzie na podstawie iloci usunitego odpadu zawierajcego azbest z danej posesji i przedoenia karty przekazania odpadu przez wykonawc usugi wyonionego przez Gmin Bodzechw zgodnie z ustaw Prawo zamwie publicznych.

2

1. O dofinansowanie mog si ubiega osoby fizyczne, ktre przedoyy lub przedo w Urzdzie Gminy Bodzechw informacje o wyrobach zawierajcych azbest, zgodnie z art. 7 ust. 5 Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 padziernika 2003 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urzdze, w ktrych by lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).(wg wzoru okrelonego z zaczniku nr 2 do niniejszego Regulaminu).

2. Dofinansowanie nie dotyczy osb, ktre zalegaj z zapat podatku od nieruchomoci, bd podatku rolnego na rzecz Gminy Bodzechw.

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztw zwizanych z demontaem dachu oraz z zakupem i montaem nowych pokry dachowych lub elewacji oraz kosztu uzgodnie i sporzdzenia dokumentacji technicznej.

4. Dofinansowanie nie dotyczy wacicieli obiektw uytecznoci publicznej, przedsibiorstw, wsplnot mieszkaniowych i spdzielni mieszkaniowych.

5. Dofinansowanie kosztw usuwania wyrobw azbestowych moe by udzielone ze rodkw:

1) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodne,
2) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowcu w.,
3) Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Rozdzia II
Skadanie i rozpatrywanie wnioskw

3

1. Wzr wniosku o dofinansowanie kosztw przedsiwzicia stanowi zacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Osoby ubiegajce si o dofinansowania powinny zoy stosowny wniosek do Urzdu Gminy Bodzechw.

3. Do wniosku o dofinansowanie naley doczy kserokopi aktualnego dokumentu potwierdzajcego wasno budynku/ dziaki. W przypadku budynku/ dziaki, do ktrego tytu prawny posiada kilka osb naley doczy zgod wspwacicieli.

4. Wnioski naley skada w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajcego dany rok, w ktrym planuje si usuwanie wyrobw azbestowych.

5. W terminie do 30 stycznia danego roku Komisja powoana przez Wjta Gminy Bodzechw dokonuje weryfikacji wnioskw pod wzgldem formalnym i merytorycznym oraz ustala, ktre wnioski kwalifikuj si do dofinansowania oraz sporzdza protok i przedkada go do zatwierdzenia Wjtowi.

6. Na podstawie zatwierdzonego protokou sporzdza si zbiorczy wniosek o dofinansowanie z GFOiGW oraz PFOiGW lub WFOiGW.

4

1. Wnioski bd rozpatrywane wedug kolejnoci ich wpywu, do wyczerpania rocznego limitu rodkw finansowych okrelonych w planie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Kolejno wnioskw uwzgldnia bdzie prowadzony rejestr

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku rodkw finansowych bd mogy by dofinansowane w roku nastpnym.

4. Wnioski niekompletne nie bd rozpatrywane.

5

1. Wnioskodawca ma obowizek dokonania zgoszenia do organu budowlanego robt zwizanych z demontaem dachu (na 30 dni przed planowanym rozpoczciem robt) i przedoenia kopii zgoszenia remontu w tutejszym urzdzie, w przypadku zmiany konstrukcji dachu – kopii pozwolenia na budow.

2. Urzd Gminy Bodzechw zleci wykonawcy wyonionemu w przetargu wykonanie prac zwizanych z usuwaniem odpadw azbestowych.

3. Druki wnioskw o przyznanie dofinansowania wydawane bd do pobrania w tutejszym Urzdzie Gminy lub na stornie internetowej Urzdu Gminy www.ugb.pl.


Rozdzia III

ZASADY DOFINANSOWANIA ZE RODKW POCHODZCYCH Z GFOiGW ORAZ
PFOiGW I WFOiGW

6

1. Gmina Bodzechw w imieniu wnioskodawcy wystpuje, o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu, ze rodkw PFOiGW lub WFOiGW.

2. Informacj o ostatecznej wielkoci dofinansowania uzyskanego ze rodkw zewntrznych Wjt Gminy Bodzechw powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umowy z PFOiGW lub WFOiGW , okrelajcej zasady udzielonego dofinansowania.

3. Prace zwizane z usuniciem wyrobw azbestowych prowadzone bd przez firm wyonion przez Gmin Bodzechw zgodnie z ustaw Prawo zamwie publicznych.

4. Realizacja usugi bdzie odbywa si na podstawie umowy zawartej przez Gmin Bodzechw z wykonawc.

5. Gmina dokona zapaty nalenoci wykonawcy usugi w wysokoci okrelonej wystawion przez niego faktur, po uprzednim odbiorze prac przez przedstawiciela Gminy, na podstawie protokou odbioru.

7

1. Dofinansowanie ze rodkw GFOiGW obejmuje warto kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia bdc rnic pomidzy caym kosztem kwalifikowanych przedsiwzi a przyznanym dofinansowaniem z PFOiGW i WFOiGW.

2. Wysoko rodkw przeznaczonych na udzielenie dotacji okrelona bdzie kadorazowo w planie wydatkw GFOiGW na dany rok budetowy oraz uzaleniona od uzyskanego dofinansowania przez PFOiGW i WFOiGW na ten cel.


Rozdzia IV

POSTANOWIENIA KOCOWE

8

1. Wjt powouje Komisj ds. rozpatrywania zoonych wnioskw.
2. Zadaniem Komisji jest:
1) sprawdzenie zgodnoci zoonych wnioskw z wymaganiami niniejszego regulaminu,
2) wnioskowanie do Wjta i Skarbnika Gminy o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

9

1. W kadym roku na dofinansowanie wymienionych w regulaminie zada przeznacza si kwot, ktrej wysoko ustalona jest w uchwale Rady Gminy Bodzechw zatwierdzajcej zestawienie przychodw i wydatkw na dany rok Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Regulamin wraz z zacznikami do pobrania poniej:

Regulamin azbest.doc

Regulamin azbest.pdf


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny