Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2298Klub „Seniora+” rozpoczyna działalność

Ogłoszenie ogólne
2018-10-25

Od 2 stycznia 2019 roku działalność rozpoczyna Klub „Seniora+”, który jest placówką dziennego
pobytu, położoną w Bodzechowie przy ul. Opatowska 13.

Placówka jest przeznaczona dla 20 seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowo-bytowej. Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn nieaktywnych
zawodowo w wieku 60+ mieszkających na terenie Gminy Bodzechów.

Zakres świadczonych usług w ramach Klubu „Senior+”
1.Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań w środowisku seniorów,
2.Socjalna- ciepły posiłek,
3.Aktywizacja i integracja osób starszych
a) prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) organizowaniu spotkań tematycznych
c) organizowaniu wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych
d) organizowaniu działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) organizowaniu imprez okolicznościowych.
4.Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu, zapobieganie izolacji, seperacji,
marginalizacji ludzi starszych poprzez:
a) organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego,
b) kreowania wizerunku Seniorów jako osób czynnych społecznie,
c) podejmowanie działań służących budowaniu więzi między pokoleniami oraz promocji
wiedzy, doświadczeń i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku
d) rozwijaniu działań o charakterze samopomocowym.

Klub „Senior+” w Bodzechowie jest komórką organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Procedura Rekrutacji Seniorów
1.Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
2.Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie, z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10 po
dniu 1 listopada 2018r.
3.Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie.
4.Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie sytuacji Seniora, w tym: możliwości poniesienia opłat za pobyt w Klubie,
kryterium wieku, stanu rodziny, samotności, warunków bytowych i innych utrudnień oraz
wnioskowanie o przyznanie miejsca w Klubie Senior+
.
5.Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.
6.Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w przypadku
zwolnienia się miejsca w Klubie „Senior+”
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt Seniora w Klubie „Senior+” oraz warunki jego
funkcjonowania określi Rada Gminy Bodzechów uchwałami.

Informujemy, że osoby zainteresowane pobytem w ww placówce winny składać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do Klubu „ Senior+
”.
2. Kwestionariusz osobowy uczestnika Kluby „Senior+”
.
3. Zaświadczenie lekarskie.
Wzory dokumentów, o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Gminy Bodzechów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, jak również
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie pokój nr 6.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10 lub przesłać pocztą na
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Regulamin organizacyjny
1.Kadrę Klubu Senior+
stanowią: 800
-1600
1. Kierownik.
2. Instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej- rehabilitant.
3. Opiekunowie.
2.Do podstawowych zadań Klubu Senior+
należy:
1. Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska Seniorów,
2. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:
a) Prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) Organizowanie spotkań tematycznych,
c) Organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
d) Organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) Organizowanie imprez okolicznościowych.

Załącznik Nr 1 - wniosek.
Załącznik Nr 2 - kwestionariusz osobowy.
Załącznik Nr 3 - zaświadczenie lekarskie.

Wszystkie załączniki w jednym pliku do pobrania
---tutaj---.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny