STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55952Informacja Pa?stwowej Inspekcji Ochrony Ro?lin i Nasiennictwa

Ogoszenie oglne
2018-04-17

PASTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROLIN INASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagw

Wojewdztwo witokrzyskie
Powiat Ostrowiec witokrzyski

Rolina: Rzepak ozimy
Agrofag: Chowacz czterozbny

Data publikacji komunikatu: 2018-04-11

Szczegy:
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrzszczy chowacza czterozbnego.
Decyzj o sposobie i terminie zwalczania chowacza czterozbnego naley podj po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Zalecenia:
Chrzszcze chowacza czterozbnego pojawiaj si na plantacjach rzepaku wiosn, kilka dni
po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrzdzaj chrzszcze oraz larwy. Chrzszcze erujc wygryzaj otwory na liciach, uszkadzaj rwnie ogonki liciowe. Larwy natomiast dr korytarze w ogonkach liciowych, odydze i szyjce korzeniowej rolin. Uszkodzenia rolin s bram wejciow dla chorb grzybowych.

Zabiegi zwalczajce wykonuje si w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwoci:
• stwierdzenia 6 chrzszczy na 25 rolinach lub
• odowienia w cigu kolejnych 3 dni rednio okoo 20 sztuk chrzszczy w jednym tym naczyniu

Ograniczy wystpowanie szkodnika mona take poprzez stosowanie:
• prawidowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych rolin krzyowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian pno wznawiajcych wegetacj wiosn

rodki ochrony rolin:

Dostp do informacji o rodkach ochrony rolin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dajca moliwo atwego uzyskania informacji o zastosowaniu rodkw ochrony rolin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,
2) Etykiety stosowania rodkw ochrony rolin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj
Uwagi:
Zaleca si wykonywa zabiegi rodkami ochrony rolin z uwzgldnieniem stosowania
w pierwszej kolejnoci metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustaw o rodkach ochrony rolin:
1. rodki ochrony rolin mog by stosowane jeeli zostay dopuszczone do obrotu i
stosowania.
2. rodki ochrony rolin naley stosowa w taki sposb, aby nie stwarza zagroenia dla
zdrowia ludzi, zwierzt oraz dla rodowiska, w tym przeciwdziaa zniesieniu rodkw
ochrony rolin na obszary i obiekty niebdce celem zabiegu z zastosowaniem tych
rodkw oraz planowa stosowanie rodkw ochrony rolin z uwzgldnieniem okresu,
w ktrym ludzie bd przebywa na obszarze objtym zabiegiem.
3. rodki ochrony rolin stosuje si sprztem sprawnym technicznie.
4. Zabieg z zastosowaniem rodkw ochrony rolin przeznaczonych dla uytkownikw
profesjonalnych moe by wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41
w/w ustawy.
5. Profesjonalni uytkownicy rodkw ochrony rolin s zobowizani do prowadzenia
dokumentacji dotyczcej stosowanych przez nich rodkw ochrony rolin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny