STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54216Ciekawe lekcje przyrody w szkole w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2017-12-11

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” przy wsparciu Wojewdzkiego Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dziki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie maj moliwo uczestniczy w ciekawych zajciach organizowanych w terenie, na ktrych rozwijaj wyobrani, twrcze mylenie, a take ucz si praktycznych umiejtnoci, midzy innymi prowadzenia prostych bada, dokonywania pomiarw, orientowania si w terenie, rozpoznawania rolin i zwierzt. I tak we wrzeniu uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Joanny Budze krelili plan boiska sportowego, do pomiaru uywajc - drogomierza. W padzierniku klasa VIa spacerujc bodzechowskimi uliczkami podziwiaa otaczajc przyrod i prowadzia obserwacje uywajc lup, lornetek, mikroskopu przenonego. Do orientacji w terenie uczniowie uywali kompasu, a take poprzez obserwacje drzew, mchu, czy pooenia anten satelitarnych wyznaczali kierunki geograficzne.

Natomiast uczniowie klasy IV b zaoyli hodowl rzeuchy i fasoli w rnych warunkach. Uczniowie postawili pytanie badawcze: Jaki wpyw ma energia soneczna na porost rolin? Aby odpowiedzie na postawione pytanie i wycign wnioski zasadzili roliny i umiecili jedne z dostpem do wiata, drugie zakryli foli i schowali do szafki, ograniczajc dostp promieni sonecznych.

Czwartoklasici wszelkie zauwaone zmiany zapisywali na karcie obserwacji. Ju po tygodniu mona byo zauway, e do prawidowego wzrostu rolin niezbdne s odpowiednie warunki.

Wyhodowan rzeuch uczniowie wykorzystali do przygotowania pysznych kanapek. Wszystkie te zajcia cieszyy si duym zainteresowaniem ze strony uczniw i przyczyniy si do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny