STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58583INFORMACJA PO POST?POWANIACH PRZETARGOWYCH

Ogoszenie uporzadkowanie
2017-10-03

Projekt pn. „Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap III” wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 w ramach dziaania 2.3 „Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach”, o priorytetowa II „Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umow o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16-00 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.09.2016r. Dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej wynosi 85% wydatkw kwalifikowanych.

1.Opis projektu
Projekt obejmuje nastpujce dziaania inwestycyjne:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Sarnwek Duy i Stara Dbowa Wola o cznej dugoci okoo 13279,5m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Szyby o cznej dugoci okoo 2987m wraz z 1 przepompowni sieciow i 2 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Podszkodzie o cznej dugoci okoo 6472m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Mikw i Jdrzejw o cznej dugoci okoo 18998,5m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompowni przydomow,
zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Wlka Bodzechowska i Przyborw o cznej dugoci okoo 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Sud – etap II o cznej dugoci okoo 6642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompowni przydomow,
zadanie 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Mychw i Mychw Kolonia o cznej dugoci okoo 6708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzgldniono rwnie odtworzenie drg i chodnikw do stanu poprzedniej uytecznoci. Planowana kanalizacja bdzie pracowaa w systemie grawitacyjno – tocznym z przepompowniami sieciowymi oraz czciowo w systemie cinieniowym z pompowniami przydomowymi. cieki transportowane bd do oczyszczalni
w Ostrowcu witokrzyskim.
Realizacja Projektu umoliwi podczenie 2480 RLM. Po realizacji Projektu dugo sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzronie o 64,34 km.

W wyniku przeprowadzonych postpowa zgodnych z Ustaw o zamwieniach publicznych wyoniono wykonawcw poszczeglnych zada.
Zadanie 1 realizowa bdzie za kwot 8 746 290,60z firma Przedsibiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Przy Torze; 35-205 Rzeszw. Dodatkowo firma realizowa bdzie za kwot 1 180 340,17z zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stara Dbowa Wola II” polegajce na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tocznej o dugoci 3893,00mb oraz pompowni ciekw.
Zadanie 2 i 3 za kwot 5 534 953,68z wykona Przedsibiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BJC" Adam Byskal, Jzef Cygan, Jacek Janiec Sp. jawna ul. Piekarska 12; 39-400 Tarnobrzeg.
Zadanie 4 zrealizuje firma Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno-Budowlanych "Hydrokomplex" Mariusz Kozera ul.Jaboniowa 15; 28-100 Busko Zdrj za kwot 10 833 071,93z.
Zadanie 6 i 7 firma Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego Machnik Sp. z o.o. Mochnaczka Wyna 118; 33-380 Krynica Zdrj za kwot 13 365 104,85z.
Pod koniec wrzenia br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczcie robt.
Dla Przyborowa i Wlki Bodzechowskiej sie kanalizacyjna jest w kocowej fazie projektowania.
Nadzr inwestorski prowadzony bdzie przez firm Wielobranowy Zakad Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ul. Wrczycka 11; 42-200 Czstochowa za kwot 53 136,00 z.


Ostrowiec witokrzyski dn. 29.09.2017r
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny