Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 16-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13266INFORMACJA PO POST?POWANIACH PRZETARGOWYCH

Ogoszenie uporzadkowanie
2017-10-03

Projekt pn. „Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap III” wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 w ramach dziaania 2.3 „Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach”, o priorytetowa II „Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umow o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16-00 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.09.2016r. Dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej wynosi 85% wydatkw kwalifikowanych.

1.Opis projektu
Projekt obejmuje nastpujce dziaania inwestycyjne:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Sarnwek Duy i Stara Dbowa Wola o cznej dugoci okoo 13279,5m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Szyby o cznej dugoci okoo 2987m wraz z 1 przepompowni sieciow i 2 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Podszkodzie o cznej dugoci okoo 6472m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Mikw i Jdrzejw o cznej dugoci okoo 18998,5m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompowni przydomow,
zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Wlka Bodzechowska i Przyborw o cznej dugoci okoo 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Sud – etap II o cznej dugoci okoo 6642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompowni przydomow,
zadanie 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Mychw i Mychw Kolonia o cznej dugoci okoo 6708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzgldniono rwnie odtworzenie drg i chodnikw do stanu poprzedniej uytecznoci. Planowana kanalizacja bdzie pracowaa w systemie grawitacyjno – tocznym z przepompowniami sieciowymi oraz czciowo w systemie cinieniowym z pompowniami przydomowymi. cieki transportowane bd do oczyszczalni
w Ostrowcu witokrzyskim.
Realizacja Projektu umoliwi podczenie 2480 RLM. Po realizacji Projektu dugo sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzronie o 64,34 km.

W wyniku przeprowadzonych postpowa zgodnych z Ustaw o zamwieniach publicznych wyoniono wykonawcw poszczeglnych zada.
Zadanie 1 realizowa bdzie za kwot 8 746 290,60z firma Przedsibiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Przy Torze; 35-205 Rzeszw. Dodatkowo firma realizowa bdzie za kwot 1 180 340,17z zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stara Dbowa Wola II” polegajce na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tocznej o dugoci 3893,00mb oraz pompowni ciekw.
Zadanie 2 i 3 za kwot 5 534 953,68z wykona Przedsibiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BJC" Adam Byskal, Jzef Cygan, Jacek Janiec Sp. jawna ul. Piekarska 12; 39-400 Tarnobrzeg.
Zadanie 4 zrealizuje firma Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno-Budowlanych "Hydrokomplex" Mariusz Kozera ul.Jaboniowa 15; 28-100 Busko Zdrj za kwot 10 833 071,93z.
Zadanie 6 i 7 firma Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego Machnik Sp. z o.o. Mochnaczka Wyna 118; 33-380 Krynica Zdrj za kwot 13 365 104,85z.
Pod koniec wrzenia br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczcie robt.
Dla Przyborowa i Wlki Bodzechowskiej sie kanalizacyjna jest w kocowej fazie projektowania.
Nadzr inwestorski prowadzony bdzie przez firm Wielobranowy Zakad Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ul. Wrczycka 11; 42-200 Czstochowa za kwot 53 136,00 z.


Ostrowiec witokrzyski dn. 29.09.2017r
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny