Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-04-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2892INFORMACJA PO POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

Ogłoszenie uporzadkowanie
2017-10-03

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” współfinansowany ze środków Unii Europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16-00 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.09.2016r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

1.Opis projektu
Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola o łącznej długości około 13279,5m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby o łącznej długości około 2987m wraz z 1 przepompownią sieciową i 2 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie o łącznej długości około 6472m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów o łącznej długości około 18998,5m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową,
zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów o łącznej długości około 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół – etap II o łącznej długości około 6642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową,
zadanie 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mychów i Mychów Kolonia o łącznej długości około 6708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności. Planowana kanalizacja będzie pracowała w systemie grawitacyjno – tłocznym z przepompowniami sieciowymi oraz częściowo w systemie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. Ścieki transportowane będą do oczyszczalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Realizacja Projektu umożliwi podłączenie 2480 RLM. Po realizacji Projektu długość sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzrośnie o 64,34 km.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnych z Ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań.
Zadanie 1 realizować będzie za kwotę 8 746 290,60zł firma Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Przy Torze; 35-205 Rzeszów. Dodatkowo firma realizować będzie za kwotę 1 180 340,17zł zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stara Dębowa Wola II” polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3893,00mb oraz pompowni ścieków.
Zadanie 2 i 3 za kwotę 5 534 953,68zł wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BJC" Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Sp. jawna ul. Piekarska 12; 39-400 Tarnobrzeg.
Zadanie 4 zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "Hydrokomplex" Mariusz Kozera ul.Jabłoniowa 15; 28-100 Busko Zdrój za kwotę 10 833 071,93zł.
Zadanie 6 i 7 firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o. Mochnaczka Wyżna 118; 33-380 Krynica Zdrój za kwotę 13 365 104,85zł.
Pod koniec września br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.
Dla Przyborowa i Wólki Bodzechowskiej sieć kanalizacyjna jest w końcowej fazie projektowania.
Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez firmę Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11; 42-200 Częstochowa za kwotę 53 136,00 zł.


Ostrowiec Świętokrzyski dn. 29.09.2017r
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny