Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
226INFORMACJA PO POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

Ogłoszenie uporzadkowanie
2017-10-03

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” współfinansowany ze środków Unii Europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16-00 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.09.2016r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

1.Opis projektu
Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola o łącznej długości około 13279,5m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby o łącznej długości około 2987m wraz z 1 przepompownią sieciową i 2 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie o łącznej długości około 6472m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów o łącznej długości około 18998,5m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową,
zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów o łącznej długości około 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół – etap II o łącznej długości około 6642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową,
zadanie 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mychów i Mychów Kolonia o łącznej długości około 6708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności. Planowana kanalizacja będzie pracowała w systemie grawitacyjno – tłocznym z przepompowniami sieciowymi oraz częściowo w systemie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. Ścieki transportowane będą do oczyszczalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Realizacja Projektu umożliwi podłączenie 2480 RLM. Po realizacji Projektu długość sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzrośnie o 64,34 km.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnych z Ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań.
Zadanie 1 realizować będzie za kwotę 8 746 290,60zł firma Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Przy Torze; 35-205 Rzeszów. Dodatkowo firma realizować będzie za kwotę 1 180 340,17zł zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stara Dębowa Wola II” polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3893,00mb oraz pompowni ścieków.
Zadanie 2 i 3 za kwotę 5 534 953,68zł wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BJC" Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Sp. jawna ul. Piekarska 12; 39-400 Tarnobrzeg.
Zadanie 4 zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "Hydrokomplex" Mariusz Kozera ul.Jabłoniowa 15; 28-100 Busko Zdrój za kwotę 10 833 071,93zł.
Zadanie 6 i 7 firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o. Mochnaczka Wyżna 118; 33-380 Krynica Zdrój za kwotę 13 365 104,85zł.
Pod koniec września br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.
Dla Przyborowa i Wólki Bodzechowskiej sieć kanalizacyjna jest w końcowej fazie projektowania.
Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez firmę Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11; 42-200 Częstochowa za kwotę 53 136,00 zł.


Ostrowiec Świętokrzyski dn. 29.09.2017r
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny